ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1703000908

วันที่ขอ : 26 May 2560

วันที่รับคำขอ : 26 May 2560

เลขที่ประกาศ : 15293

วันที่ประกาศ : 27 Jun 2562

เล่มที่ประกาศ : 7 / 2562

เลขที่สิทธิบัตร : 15293

วันที่จดทะเบียน : 27 Jun 2562

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 08 Nov 2562

IPC/ID

C05G 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง ซึ่งมีขั้นตอนการทำ ประกอบด้วย ขี้แดดนาเกลือ เศษอาหารกระเพาะวัว กากเมล็ดกาแฟ กากนํ้าตาล และจุลินทรีย์ ซึ่งเลือกได้จาก หัวเชื้อรา กลุ่มไตรโคเดอร์มา (Trichoderma), สารเร่งซุปเปอร์ พด 2 และจุลินทรีย์นํ้า (Effective Microorganism : EM) อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยทำการผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันภายในภาชนะ หมักเป็นเวลา 40-50 วัน หลังจากนั้น จะได้ปุยน้ำหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง ที่มีปริมาณธาตุอาหารหลักของพืช และ ธาตุอาหารรองรวมถึงปริมาณของจุลธาตุที่เพียงพอกับความต้องการของพืช

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข 29/04/2562 ไม่มีข้อถือสิทธิ ---------- ------20/04/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใข้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง มีส่วนผสมตังนี้ - ขี้แดดนาเกลือ เท่ากับ 1 ถึง 10 ส่วนโดยน้ำหนัก - เศษอาหารกระเพาะวัว เท่ากับ 1 ถึง 10 ส่วนโดยน้ำหนัก - กากเมล็ดกาแฟ เ

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แก้ไข 29/04/2562 ไม่มีข้อถือสิทธิ ---------- ------20/04/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใข้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง มีส่วนผสมตังนี้ - ขี้แดดนาเกลือ เท่ากับ 1 ถึง 10 ส่วนโดยน้ำหนัก - เศษอาหารกระเพาะวัว เท่ากับ 1 ถึง 10 ส่วนโดยน้ำหนัก - กากเมล็ดกาแฟ เท่ากับ 1 ถึง 80 ส่วนโดยน้ำหนัก - กากน้ำตาล เท่ากับ 0.2 ถึง 2.0 ส่วนโดยน้ำหนัก - จุลินทรีย์ เท่ากับ 0.01 ถึง 0.20 ส่วนโดยน้ำหนัก 2. ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง ตามข้อถือสิทธิที่ 1ที่ซึ่งจุลินทรีย์ เลือกได้จาก หัวเชื้อรากลุ่มไตรโคเดอร์มา (Trichoderma), สารเร่งซุปเปอร์ พด 2 และจุลินทรีย์น้ำ (Effective Microorganism : EM) อย่างใดอย่างหนึ่ง มาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 3. กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง ตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งมี ขั้นตอนการผลิตตังนี้ นำขี้แดดนาเกลือ เศษอาหารกระเพาะวัว กากเมล็ดกาแฟ กากน้ำตาล และจุลินทรีย์ มาทำการผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันภายในภาชนะ หมักเป็นเวลา 40-50 วัน ------------ 1. ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง มีส่วนผสมของวัสดุหมักทั้งหมดโดยน้ำหนัก ประกอบด้วย - ขี้แดดนาเกลือ เท่ากับ 1 ถึง 10 ส่วนโดยน้ำหนัก - เศษอาหารกระเพาะวัว เท่ากับ 1 ถึง 10 ส่วนโดยน้ำหนัก - กากเมล็ดกาแฟ เท่ากับ 1 ถึง 10 ส่วนโดยน้ำหนัก - กากน้ำตาล เท่ากับ 0.2 ถึง 2.0 ส่วนโดยน้ำหนัก - จุลินทรีย์ เท่ากับ 0.01 ถึง 0.20 ส่วนโดยน้ำหนัก 2. การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือตามข้อถือสิทธิที่ 1 โดยใช้จุลินทรีย์ที่เลือกได้จาก หัวเชื้อรากลุ่ม ไตรโคเดอร์มา (Trichodermo), สารเร่งซุปเปอร์ พด 2 หรือจุลินทรีย์น้ำ (Effective Microorganism : EM) มาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 3. กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบด้วยการนำ ขี้แดดนาเกลือ เศษอาหารกระเพาะวัว กากเมล็ดกาแฟ กากน้ำตาล และจุลินทรีย์น้ำ (Effective Microorganism : EM) เป็นต้น มาทำการผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักเป็นเวลา 40-50 วัน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง ซึ่งมีขั้นตอนการทำ ประกอบด้วย ขี้แดดนาเกลือ เศษอาหารกระเพาะวัว กากเมล็ดกาแฟ กากน้ำตาล และจุลินทรียืช่วยย่อย ได้แก่ หัวเชื้อรา กลุ่มไตรโคเดอร์มา (Trichodermo), สารเร่งซุปเปอร์ พด 2 หรือจุลินทรีย์น้ำ (Effective Microorganism : EM) เป็นต้น โดยทำการผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันภายในภาชนะ หมักเป็นเวลา 40-50 วัน หลังจากนั้นจะได้ปุ๋ยน้ำ หมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง ที่มีปริมาณธาตุอาหารหลักของพืช และธาตุอาหาร รองรวมถึงปริมาณของจุลธาตุที่เพียงพอกับความต้องการของพืช