ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1703000951

วันที่ขอ : 01 Jun 2560

วันที่รับคำขอ : 01 Jun 2560

เลขที่ประกาศ : 17273

วันที่ประกาศ : 29 Jan 2564

เล่มที่ประกาศ : 2 / 2564

เลขที่สิทธิบัตร : 17273

วันที่จดทะเบียน : 29 Jan 2564

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวณัฐชยา คำรังษี

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และกรรมวิธีการผลิต

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 11 May 2564

IPC/ID

A61K 31/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : 20/11/2560 บทสรุปการประดิษฐ์   สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกนํ้ายุงลาย ประกอบด้วย สาร สกัดของสะค้าน สารสกัดจากพลูคาว และอะซีโตน กรรมวิธีผลิตขั้นตอนได้แก่ การเตรียมสารสกัดจาก สะค้านและพลูคาว การผสมสารเพื่อใช้ในการกำจัดลูกนํ้ายุงลาย เพื่อใช้ในการเป็นสารกำจัดลูกน้ำยุงจาก สมุนไพรที่ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม และไม่มีความเป็นพิษต่อมนุษย์                        ...........................................................................   หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า                             บทสรุปการประดิษฐ์              สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกนํ้ายุงลาย ประกอบด้วย สาร สกัดของสะค้าน สารสกัดจากพลูคาว และอะซีโตน กรรมวิธีผลิตขั้นตอนได้แก่ การเตรียมสารสกัดจาก สะค้านและพลูคาว การผสมสารเพื่อใช้ในการกำจัดลูกนํ้ายุงลาย เพื่อใช้ในการเป็นสารกำจัดลูกน้ำยุงจาก สมุนไพรที่ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม และไม่มีความเป็นพิษต่อมนุษย์

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------24/07/2563------(OCR) ข้อถือสิทธิ 1. สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประกอบด้วย              สารสกัดสะค้านที่ความเข้มข้น 40-80 พีพีเอ็ม (ppm) 50% โดยนํ้าหนัก                สารสกัดพลูคาวที่ความเข้มข้น 40-100 พีพีเอ็ม (ppm) 50% โดยนํ้าหนัก                อะซี

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------24/07/2563------(OCR) ข้อถือสิทธิ 1. สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประกอบด้วย              สารสกัดสะค้านที่ความเข้มข้น 40-80 พีพีเอ็ม (ppm) 50% โดยนํ้าหนัก                สารสกัดพลูคาวที่ความเข้มข้น 40-100 พีพีเอ็ม (ppm) 50% โดยนํ้าหนัก                อะซีโตน (acetone) 100 % 1-2 มิลลิลิตรต่อสารผสม 5 มิลลิกรัม 2. กรรมวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกนํ้ายุงลาย ตามข้อถือ   สิทธิที่ 1 ประกอบด้วย      ก.   การเตรียมสารสกัดจากสะค้าน โดยการนำสะค้านสดมาทำให้แห้งด้วยวิธีการอบด้วยวิธีการต่างๆ                   จากนั้นจึงนำมาสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์แบบไล่ขั้ว ที่เลือกได้จาก เฮกเซน (Hexane) ไดคลอ                โรมีเทน (Dichloromethane) เอทิลอะซีเตต (Ethylacetate) และเมทานอล (Methanol) ในภาชนะ                  แก้วแล้วหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 5-14 วัน ที่อุณหภูมิ 10-45 องศาเซลเซียส นำสารละลายที่ได้มากรอง                  แล้วนำไประเหยเอาตัวทำละลายอินทรีย์ออกที่อุณหภูมิ 10-80 องศาเซลเซียส ความดัน 120-300                  มิลลิบาร์จนกระทั่งสารมีลักษณะข้นหนืด จึงนำไปทำแห้งด้วยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze                dried) แล้วเก็บสารสกัดที่ได้ไว้ในขวดสีชาและรักษาสภาพไว้ที่อุณหภูมิ10-25องศาเซลเซียส เพื่อ                  นำมาทดสอบความเป็นพิษต่อแมลงต่อไป       ข.   การเตรียมสารสกัดจากพลูคาว โดยการนำพลูคาวมาทำให้แห้งด้วยวิธีการทำแห้งต่างๆ จากนั้นจึง              นำมาสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์แบบไล่ขั้ว ที่เลือกได้จาก เฮกเซน (Hexane) ไดคลอโรมีเทน              (Dichloromethane) เอทิลอะซีเตต(Ethylacetate) และเมทานอล (Methanol) ในภาชนะแก้ว                แล้วหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 5-14 วันที่อุณหภูมิ 10-45 องศาเซลเซียส นำสารละลายที่ได้มากรอง แล้ว              นำไประเหยเอาตัวทำละลายอินทรีย์ออกที่อุณหภูมิ 10-80 องศาเซลเซียส ความดัน 120-300                  มิลลิบาร์ จนกระทั่งสารมีลักษณะข้นหนืด จึงนำไปทำแห้งด้วยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze                dried) แล้วเก็บสารสกัดที่ได้ไว้ในขวดสีชา เพื่อนำมาทดสอบความเป็นพิษต่อแมลงต่อไป         ค.   นำสารสกัดสะค้านที่ความเข้มข้น 40-80 พีพีเอ็ม (ppm) 50% โดยนํ้าหนัก มาผสมกับสารสกัด                  พลูคาวที่ความเข้มข้น 40-100 พีพีเอ็ม (ppm) 50% โดยนํ้าหนัก ในอัตราส่วน 1:1 แล้ว             ค่อยๆ เติมตัวทำละลายอินทรีย์ที่เลือกได้จากอะซีโตน (acetone) 100 % 1-2 มิลลิลิตรต่อสาร             ผสม 5 มิลลิกรัมจนสารผสมเข้ากันดี 3. กรรมวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาว ตามข้อถือสิทธิ 2 ที่ซึ่งตัวทำละลายอินทรีย์     แบบไล่ขั้วเลือกได้จาก เฮกเซน (Hexane) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) เอทิลอะซีเตต    (Ethylacetate) และเมทานอล (Methanol) 4. การใช้สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาว ตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งใช้ในการ กำจัดลูกนํ้ายุงลายในอัตราส่วน 1:50 โดยปริมาตร ------------ ------14/02/2562------(OCR)                                       หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า3. กรรมวิธีการผลิตสารสกัดสร)นไพรจากสะค้านและพลูคาว ตามข้อถือสิทธิ 2 ทีซึ่งตัวทำละลายอินทรย์แบบไล่ตัวเลือกได้จาก เฮกเซน (Hexane) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) เอทิลอะซีเตต(Ethylacetate) และเมทานอล (Methanol)4. การใช้สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาว ตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในอัตราส่วน 20:1 มิลลิตร/ลิตร ------------ ------05/06/2561------(OCR)                                   หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า                                           ข้อถือสิทธิ 1. สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกนำยุงลาย ประกอบด้วย           สารสกัดสะค้านที่ความเข้มข้น 40-80 พีพีเอ็ม (ppm) 50% โดยน้ำหนัก สารสกัดพลูคาวที่ความเข้มข้น 40-100 พีพีเอ็ม (ppm) 50% โดยน้ำหนัก           อะซีโตน (acetone) 100 % 1-2 มิลลิลิตรต่อสารผสม 5 มิลลิกรัม 2. กรรมวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกนายุงลาย ตามข้อถือ สิทธิที่ 1 ประกอบด้วย     ก. การเตรยมสารสกัดจากละค้าน โดยการนำละค้านสดมาทำให้แห้งด้วยวิธีการอบด้วยวิธีการต่างๆ         จากนั้นจึงนำมาสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์แบบไล่ขั้ว ที่เลือกได้จาก เฮกเซน (Hexane) ไดคลอ         โรมีเทน (Dichloromethane) เอทิลอะซีเตต (Ethylacetate) และเมทานอล (Methanol) ในภาชนะ         แก้วแล้วหมักทิงไว้เป็นเวลา 5-14 วัน ที่อุณหภูมิ 10-45 องศาเซลเซียส นำสารละลายที่ได้มากรอง         แล้วนำไประเหยเอาตัวทำละลายอินทรีย์ออกที่อุณหภูมิ 10-80 องศาเซลเซียส ความดัน 120-300         มิลลิบาร์ จนกระทั่งสารมีลักษณะข้นหนืด จึงนำไปทำแห้งด้วยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze         dried) แล้วเก็บสารสกัดที่ได้ไว้ในขวดสีชาและรักษาสภาพไว้ที่อุณหภูมิ10-25องศาเซลเซียส เพื่อ         นำมาทดสอบความเป็นพิษต่อแมลงต่อไป ข.    การเตรียมสารสกัดจากพลูคาว โดยการนำพลูคาวมาทำให้แห้งด้วยวิธีการทำแห้งต่างๆ จากนั้นจึง        นำมาสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรย์แบบไล่ขั้ว ที่เลือกได้จาก เฮกเซน (Hexane) ไดคลอโรมีเทน        (Dichloromethane) เอทิลอะซีเตต(Ethylacetate) และเมทานอล (Methanol) ในภาชนะแก้ว        แล้วหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 5-14 วันที่อุณหภูมิ 10-45 องศาเซลเซียส นำสารละลายที่ได้มากรอง แล้ว        นำไประเหยเอาตัวทำละลายอินทรีย์ออกที่อุณหภูมิ 10-80 องศาเซลเซียส ความดัน 120-300        มิลลิบาร์จนกระทั่งสารมีลักษณะข้นหนืด จึงนำไปทำแห้งด้วยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze        dried) แล้วเก็บสารสกัดที่ได้ไว้ในขวดสีชา เพื่อนำมาทดสอบความเป็นพิษต่อแมลงต่อไป ค.   นำสารสกัดลสะค้านที่ความเข้มข้น 40-80 พีพิเอ็ม (ppm) 50% โดยน้ำหนัก มาผสมกับสารสกัด       พลูคาวที่ความเข้มข้น 40-100 พีพีเอ็ม (ppm) 50% โดยนำหนัก ในอัตราส่วน 1:1 แล้ว       ค่อยๆ เติมตัวทำละลายอินทรีย์ที่เลือกได้จากอะซีโตน (acetone) 100 % 1-2มิลลิลิตรต่อสาร       ผสม 5 มิลลิกรัมจนสารผสมเข้ากันดี                                       หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า 3.กรรมวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาว ตามข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ที่ซึ่งตัวทำละลาย    อินทรย์แบบไล่ขั้วเลือกได้จาก เฮกเซน (Hexane) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) เอทิลอะซีเตต    (Ethylacetate) และเมทานอล (Methanol) 4. การใช้สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาว ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง3ข้อใดข้อหนึ่งเพื่อใช้ในการ     กำจัดลูกนำยุงลาย และกรรมวิธีการผลิตตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งใช้ในการกำจัดลูกน้ำ     ยุงลายในอัตราส่วน 20:1 มิลลิตร/ลิตร ------------ ------20/11/2560------(OCR)                         หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า                                 ข้อถือสิทธิ 1. สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประกอบด้วย             สารสกัดสะค้านที่ความเข้มข้น 40-80 ppm 50% โดยน้ำหนัก   สารสกัดพลูคาวที่ความเข้มข้น 40-100 ppm 50% โดยน้ำหนัก            อะซีโตน (acetone) 100 % 1-2 มิลลิลิตรต่อสารผสม 5 มิลลิกรัม 2. กรรมวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามข้อถือ สิทธิที่ 1 ประกอบด้วย          ก. การเตรียมสารสกัดจากสะค้านโดยการนำสะค้านสดมาทำให้แห้งด้วยวิธีการอบด้วยวิธีการต่างๆ จากนั้นจึงนำมาสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์แบบไล่ขั้ว ที่เลือกได้จาก เฮกเซน (Hexane) ไดคลอ โรมีเทน (Dichloromethane) เอทิลอะซีเตต (Ethylacetate) และเมทานอล (Methanol) ในภาชนะ แก้วแล้วหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 5-14 วัน ที่อุณหภูมิ 10-45 องศาเซลเซียส นำสารละลายที่ได้มากรอง แล้วนำไประเหยเอาตัวทำละลายอินทรีย์ออกที่อุณหภูมิ 10-80 องศาเซลเซียส ความดัน 120-300 มิลลิบาร์ จนกระทั่งสารมีลักษณะข้นหนืด จึงนำไปทำแห้งด้วยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dried) แล้วเก็บสารสกัดที่ได้ไว้ในขวดสีชาและรักษาสภาพไว้ที่อุณหภูมิ10-25องศาเซลเซียส เพื่อ นำมาทดสอบความเป็นพิษต่อแมลงต่อไป          ข. การเตรียมสารสกัดจากพลูคาว โดยการนำพลูคาวมาทำให้แห้งด้วยวิธีการทำแห้งต่างๆ จากนั้นจึง นำมาสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์แบบไล่ขั้ว ที่เลือกได้จาก เฮกเซน (Hexane) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) เอทิลอะซีเตต(Ethylacetate) และเมทานอล (Methanol) ในภาชนะแก้ว แล้วหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 5-14 วันที่อุณหภูมิ 10-45 องศาเซลเซียส นำสารละลายที่ได้มากรอง แล้ว นำไประเหยเอาตัวทำละลายอินทรีย์ออกที่อุณหภูมิ 10-80 องศาเซลเซียส ความดัน 120-300 มิลลิบาร์ จนกระทั่งสารมีลักษณะข้นหนืด จึงนำไปทำแห้งด้วยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dried) แล้วเก็บสารสกัดที่ได้ไว้ในขวดสีชา เพื่อนำมาทดสอบความเป็นพิษต่อแมลงต่อไป          ค. นำสารสกัดสะค้านที่ความเข้มข้น 40-80 พีพีเอ็ม (ppm) 50% โดยน้ำหนัก มาผสมกับสารสกัด พลูคาวที่ความเข้มข้น 40-100 พีพีเอ็ม (ppm) 50% โดยน้ำหนัก ในอัตราส่วน 1:1 แล้ว ค่อยๆ เติมตัวทำละลายอินทรีย์ที่เลือกได้จากอะซีโตน (acetone) 100%1-2มิลลิลิตรต่อสาร ผสม 5 มิลลิกรัมจนสารผสมเข้ากันดี                                 หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า 3. กรรมวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาว ตามข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ที่ซึ่งตัวทำละลาย อินทรีย์แบบไล่ขั้วเลือกได้จาก เฮกเซน (Hexane) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) เอทิลอะซีเตต (Ethylacetate) และเมทานอล (Methanol) 4. การใช้สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาว ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 3 เพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย และกรรมวิธีการผลิตตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายใน อัตราส่วน 20:1 มิลลิตร/ลิตร ------------ 1. สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประกอบด้วย         สารสะกัดสะค้านที่มีความเข้มข้น 40-80ppm 50% โดยน้ำหนัก         สารสะกัดพลูคาวที่มีความเข้มข้น 40-100 ppm 50% โดยน้ำหนัก         อะซีโตน (acetone) 100% 1-2 มิลลิลิตรต่อสารผสม 5 มิลลิกรัม 2. กรรมวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประกอบรวมด้วย ก. ขั้นตอนการสกัดสารจากสมุนไพร     ก) สารสกัดสารจากสะค้าน     โดยการนำสะค้านสดมาทำให้แห้ง จากนั้นจึงนำมาสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์แบบไล่ขั้น ในภาชนะ แก้วแล้วหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 5-14 วัน ที่อุณหภูมิ 10-45 องศาเซลเซียส นำสารละลายที่ได้มากรอง แล้ว นำไประเหยเอาตัวทำละลายอินทรีย์ออกที่อุณหภูมิ 10-80 องศาเซลเซียส ความดัน 120-300 มิลลิบาร์ จนกระทั่งสารมีลักษณะข้นหนืด จึงนำไปทำแห้งด้วยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dried)     ข.) การสกัดสารจากพลูคาว     โดยการนำพลูคาวมาทำให้แห้ง จากนั้นจึงนำมาสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์แบบไล่ขั้น ในภาชนะ แก้วแล้วหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 5-14 วัน ที่อุณหภูมิ 10-45 องศาเซลเซียส นำสารละลายที่ได้มากรอง แล้ว นำไประเหยเอาตัวทำละลายอินทรีย์ออกที่อุณหภูมิ 10-80 องศาเซลเซียส ความดัน 120-300 มิลลิบาร์ จนกระทั่งสารมีลักษณะข้นหนืด จึงนำไปทำแห้งด้วยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dried) ข. ขั้นตอนการผสมสารสกัดจากสะค้านและพลูคาว     โดยนำสารสกัสะค้านที่มีความเข้มข้น 40-80 ppm 50% โดยน้ำหนัก มาผสมกับสารสกัดพลูคาวที่ ความเข้มข้น 40-100 ppm 50% โดยน้ำหนัก ในอัตราส่วน 1:1 แล้วค่อยๆ เติมตัวทำละลายอินทรีย์ ที่เลือกได้จากอะซีโตน (acetone) 100 % 1-2 มิลลิลิตรต่อสารผสม 5 มิลลิกรัม 3. สารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาว ตามข้อถ์อสิทธิที่ 1หรือ 2 ที่ซึ่งสารสกัดสะค้านใช้เป็นสารเสริม ฤทธิ์ให้สารสกัดพลูคาวในการกำจัดลูกน้ำยังลาย 4. สารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาว ตามข้อถ์อสิทธิที่ 1 หรือ 3 ที่ซึ่งตัวทำละลายอินทรีย์แบบไล่ขั้ว เลือกได้จาก เฮกเซน (Hexane) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) เอทิอะซีเตต (Ethylacetate) และ เมทานอล (Methanol) 5. การใช้สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาว ตามข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 4 เพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย 6. การใช้สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาว ตามข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 4 ในอัตราส่วน 20:1 มิลลิตร/ลิตร ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย