ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1703001032

วันที่ขอ : 19 May 2560

วันที่รับคำขอ : 09 Jun 2560

เลขที่ประกาศ : 15672

วันที่ประกาศ : 08 Nov 2562

เล่มที่ประกาศ : 12 / 2562

เลขที่สิทธิบัตร : 15672

วันที่จดทะเบียน : 08 Nov 2562

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา ประสาทแก้ว

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : 28 Jan 2563

IPC/ID

G07B 17/02

A47G 29/16

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ------16/08/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ เปินอุปกรณ์เสรมให้ผู้ใช้มีความสะดวก โดยแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ ทราบเมื่อมีจดหมายมาล่งที่กล่องจดหมายผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรอเอสเอ็มเอสเมื่อมีจดหมาย มีกล้องจับ ภาพ เพื่อบันทึกภาพ วันที่ และเวลาการล่งจดหมายผ่านกล่องจดหมาย ผ่านการล่งสัญญาณไร้สายแบบวาย ฟาย มีการบันทึกวันที่และเวลาไว้ในหน่วยความจำสำรอง สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ โดยการ ประดิษฐ์มีสองรูปแบบ คือรูปแบบที่หนึ่ง เป็นอุปกรณ์สำเร็จที่ผู้ใช้สามารถนำไปติดตั้งเข้ากับกล่องจดหมาย เดิมได้ และรูปแบบที่สอง เป็นกล่องจดหมายสำเร็จรูปที่ภายในมีอุปกรณ์พร้อมใช้ มีทั้งแบบกล่องใส และ กล่องทึบ ------------ หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนม้ติ เป็นอุปกรณ์เสรมเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใซ้มีความสะดวกมากฃึ้น โดย ตรวจจับจดหมายเพื่อแจ้งเตือนให้กับผู้ใซ้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรอเอสเอ็มเอสเมื่อมีจดหมาย ฉบับใหม่เข้ามาในกล่อง มีกล้องจับภาพ เพื่อบันทึกภาพ วันที่ และเวลาการล่งจดหมายผ่านกล่องจดหมาย มีเสาล่งกัญญาณรับล่งจัญญาณไร้สาย เพื่อใช้รับกัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย สามารถดูข้อมูลภาพ วันที่ และเวลาการล่งจดหมายย้อนหลังได้ ที่มีการบันทึกวันที่และเวลาไว้ในหน่วยความจำสำรอง สามารถ เคลื่อนย้ายได้สะดวกและย้ายออกมาซ่อมแซมได้ตลอดถ้าฮาร์ดแวร์มีบัญหา โดยการประดิษฐ์มีสองรูปแบบ คือรูปแบบที่หนึ่ง เป็นอุปกรณ์สำเร็จที่ผู้ใช้สามารถนำไปติดตํ่งเข้ากับกล่องจดหมายเดิมได้ และรูปแบบที่สอง เป็นกล่องจดหมายสำเร็จรูปที่ภายในมีอุปกรณ์พร้อมใช้ มีทั้งแบบกล่องใส และกล่องทึบ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------11/03/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ1. กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ ประกอบด้วยส่วนหลักสองส่วน คือส่วนที่หนึ่ง ส่วนตรวจสอบสัญญาณจดหมายเข้ากล่องจดหมาย และส่วนที่สอง ส่วนรับสัญญาณ ส่วนที่หนึ่ง คือส่วนตรวจสอบสัญญาณจดหมายเข้ากล่องจดหมาย ทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณจดหมายเข้ากล่องจดหมาย และส่งสัญญาณจดหมายเข้าไปยังส่วนรับสัญญาณ และ ส่วนที่สอง คือส่วนรับสัญ

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------11/03/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ1. กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ ประกอบด้วยส่วนหลักสองส่วน คือส่วนที่หนึ่ง ส่วนตรวจสอบสัญญาณจดหมายเข้ากล่องจดหมาย และส่วนที่สอง ส่วนรับสัญญาณ ส่วนที่หนึ่ง คือส่วนตรวจสอบสัญญาณจดหมายเข้ากล่องจดหมาย ทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณจดหมายเข้ากล่องจดหมาย และส่งสัญญาณจดหมายเข้าไปยังส่วนรับสัญญาณ และ ส่วนที่สอง คือส่วนรับสัญญาณ ทำหน้าที่รับข้อมูลสัญญาณตรวจจับจดหมายเพื่อส่งต่อไปยังเจ้าของกล่องจดหมาย ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ ส่วนตรวจสอบสัญญาณจดหมายเข้ากล่องจดหมาย ประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจจับจดหมายเข้า ผ่านเซนเซอร์บนแผงวงจรควบคุม (4) โดยเมื่อเซนเซอร์บนแผงวงจรควบคุม (4)ตรวจสอบว่ามีจดหมายผ่านเข้ากล่อง เซนเซอร์จะส่งสัญญาณไปยังตัวประมวลผลหลัก (2) ซึ่งมีลักษณะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการส่งข้อมูล เพื่อประมวลผลและสั่งให้วงจรส่วนส่งสัญญาณไร้สาย (6) ส่งสัญญาณจดหมายเข้าไปยังส่วนรับสัญญาณ ทำหน้าที่รับสัญญาณจากส่วนตรวจจับสัญญาณจดหมายเข้ากล่องจดหมายข้อมูลไปยัง ตัวประมวลผลหลัก(2) บันทึกข้อมูล (7) ลงหน่วยความจำสำรอง และทำการส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้งาน2. กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ตัวประมวลผลหลัก (2) ประกอบเพื่มเติมด้วยกล้อง (5) เพื่อทำการจับภาพการส่งจดหมาย ส่งไปบันทึกข้อมูล (7) ลงหน่วยความจำสำรอง และทำการส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ปลายทางของผูใข้งาน3. กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง มีวิถีทางการส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ปลายทางของผู้ใข้งาน เลือกได้จาก ข้อความเอสเอ็มเอส (SMS) หรือ แอปพลิเคซันไลน้ ------------ ------16/08/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ ประกอบด้วยส่วนหลักสองส่วน คือส่วนที่หนึ่ง ส่วนตรวจสอบ สัญญาณจดหมายเข้ากล่องจดหมาย และส่วนที่สอง ส่วนรับสัญญาณ 2. ส่วนที่หนึ่ง คือส่วนตรวจสอบสัญญาณจดหมายเข้ากล่องจดหมาย ทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณ จดหมายเข้ากล่องจดหมาย และส่งสัญญาณจดหมายเข้าไปยังส่วนรับสัญญาณ 3. ส่วนที่สอง คือส่วนรับสัญญาณ ทำหน้าที่รับข้อมูลสัญญาณตรวจจับจดหมายเพื่อส่งต่อไปยัง เจ้าของกล่องจดหมาย 4. ลักษณะพิเศษคือ ส่วนตรวจสอบสัญญาณจดหมายเข้ากล่องจดหมาย ประกอบด้วย อุปกรณ์ ตรวจจับจดหมายเข้า ผ่านเซนเซอร์บนแผงวงจรควบคุม (4) มีลักษณะเป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ที่มี ลักษณะเป็นสายสัญญาณสำหรับติดตรงปากกล่องจดหมายข้างใน ที่เชื่อมต่อกับวงจรส่งสัญญาณ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ โดยเมื่อเซนเซอร์ดังกล่าวตรวจสอบว่ามีจดหมายผ่านเข้ากล่อง กล่าวคือมีการ ขาดหรอหลุดของสัญญาณ เซนเซอร์จะส่งสัญญาณไปยังตัวประมวลผลหลัก (2) ที่ติดตั้ง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมชุดส่งข้อมูล เพื่อประมวลผลและสั่งให้วงจรส่วนส่งสัญญาณไร้สาย แบบวายฟาย (WIFI) (6) ส่งสัญญาณจดหมายเข้าไปยังส่วนรับสัญญาณ 5. ส่วนรับสัญญาณ ประกอบด้วย อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย (6) ทำหน้าที่รับสัญญาณจากกล่องที่มี ส่วนตรวจจับสัญญาณจดหมายเข้ากล่องจดหมาย และส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม กล้อง (5) จับภาพการส่งจดหมาย ส่งไปบันทึกข้อมูล (7) ลงหน่วยความจำสำรอง 6. การส่งข้อมูลไปประมวลผลหลัก (2) ก่อนส่งสัญญาณเพื่อเลือกวิธีการส่งข้อมูลแจ้งเตือน 7. วิธีการแจ้งเตือนจะมีสองวิธี คือวิธีที่หนึ่งแจ้งเตือนผ่านเอสเอ็มเอส เมื่อตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ไม่ สามารถต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้วิธีที่สอง แจ้งเตือนผ่านการส่งข้อความไปยังแอปพลิ เคชันไลน์ ให้กับผู้ใช้ทราบว่ามีจดหมายเข้ามา 8. การประดิษฐ์มีสองรูปแบบ คือรูปแบบที่หนึ่ง เป็นอุปกรณ์สำเร็จที่ผู้ใช้สามารถนำไปติดตั้งเข้ากับ กล่องจดหมายเดิมได้ และรูปแบบที่สอง เป็นกล่องจดหมายสำเร็จรูปที่ภายในมีอุปกรณ์พร้อมใช้ มี ตั้งแบบกล่องใส และกล่องทึบ ------------ ------26/12/2560------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ ประกอบด้วยส่วนหลักสองล่วน คือส่วนที่หนึ่ง คือส่วนตรวจสอบสัญญาณ จดหมายเข้ากล่องจดหมาย ทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณจดหมายเข้ากล่องจดหมาย และส่งสัญญาณ จดหมายเข้าไปยังส่วนรับสัญญาณ และส่วนที่สอง คือส่วนรับสัญญาณ ทำหน้าที่รับข้อมูลสัญญาณ ตรวจจับจดหมายเทือส่งต่อไปยังเจ้าของกล่องจดหมาย มีลักษณะพิเศษคือ ส่วนตรวจสอบสัญญาณ จดหมายเข้ากล่องจดหมาย ประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจจับจดหมายเข้า ผ่านเซนเชอรับนแผงวงจรควบคุม (4)มีลักษณะเป็นอุปกรณ์เซนเซอรัที่มีลักษณะเป็นสายสัญญาณสำหรับติดตรงปากกล่องจดหมายข้างในที่ เชื่อมต่อกับวงจรส่งสัญญาณ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ โดยเมื่อเซนเซอรัดังกล่าวตรวจสอบว่ามีจดหมายผ่านเข้า กล่อง กล่าวคือมีการขาดหรอหลุดของสัญญาณ เซนเซอรัจะส่งสัญญาณไปยังตัวประมวลผลหลัก (2) ที่ ติดตังไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมชุดส่งข้อมูล เพื่อประมวลผลและสั่งให้วงจรส่วนส่งสัญญาณแบบไร้ลาย (6) ส่งสัญญาณจดหมายเข้าไปยังส่วนรับสัญญาณ ส่วนรับสัญญาณ ประกอบด้วย อุปกรณ์รับสัญญาณแบบไร้สาย (6) ทำหน้าที่รับสัญญาณจาก กล่องที่มีส่วนตรวจจับสัญญาณจดหมายเข้ากล่องจดหมาย และส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม กล้อง (5),จับภาพการส่ง'จดหมาย ส่งไปบันทึกข้อมูล (7) ลงหน่วยความจำสำรอง และส่งข้อมูลไปไลน์ของ ผู้ใช้งาน โดยทำงานประสานกับโปรแกรมควบคุม (3)ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมแผงวงจร(4) ลักษณะพิเศษเฉพาะคือ โปรแกรมควบคุม (3) ส่งข้อมูลไปประมวลผลหลัก (2) ก่อนส่งสัญญาณเพื่อเลือก วิธีการส่งข้อมูลแจ้งเตือน โดยวิธีการแจ้งเตือนจะมีสองวิธี คือวิธีที่หนึ่งแจ้งเตือนผ่านเอสเอ็มเอส เมื่อ ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ไม,สามารถต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ วิธีที่สองแจ้งเตือนผ่านการส่งข้อความไปยัง แอปพลิเคชันไลน่ให้กับผู้ใข้ทราบว่ามีจดหมายเข้ามา ------------ 1. กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ ส่วนประกอบหลักประกอบด้วย ตัวจ่ายไฟ (1) ซึ่งติดตั้งไว้ข้างในกล่อง เพื่อทำหน้าที่จ่ายไฟให้ระบบประมวลผลหลัก (2) ที่ติดตั้งไว้สำหรับอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 โดยหลังจากที่กล่องนั้นทำงาน ก็จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่ออุปกรณ์รับสัญญาณ WI-FI (6) ในการส่งข้อมูลเเจ้งเตือนไปที่ LINE ของผู้ใช้งาน โดยเริ่มรับค่าจากการตรวจจับจดหมายที่จะถูก ส่งผ่านอุปกรณ์เซนเซอร์เข้ามาในกล่อง และกล้อง (5) จะจับภาพการส่งจดหมาย ส่งไปบันทึกข้อมูล (7) ลง SD Card เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งรหัสที่นำมาใช้เชื่อมโยงกับ บัญชีผู้ใช้ LINE คือ Token Line ที่ได้จากบริการ LINE Notify ซึ่งเป็น API ของ LINE ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แล้ว กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติจะส่งข้อความตามที่ได้เขียนลงไป แสดงในกล่องข้อความ LINE โดยทำงานประสานกับโปรแกรมควบคุม (3) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมแผงวงจร (4) ลักษณะพิเศษเฉพาะคือ โปรแกรมควบคุม (3) จะส่งข้อมูลไปประมวลผลหลัก (2) ก่อนส่งสัญญาณเพื่อ เลือกวิธีการส่งข้อมูลแจ้งเตือน โดยวิธีการแจ้งเตือนจะมี 2 วิธี คือ 1) แจ้งเตือนผ่าน SMS เมื่อตรวจสอบ พบว่าอุปกรณ์ไม่สามารถต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ 2) แจ้งเตือนผ่านการส่งข้อความไปยังแอปพลิเคชัน LINE ให้กับผู้ใช้ทราบว่ามีจดหมายเข้ามา