ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1703001526

วันที่ขอ : 18 Aug 2560

วันที่รับคำขอ : 18 Aug 2560

เลขที่ประกาศ : 14439

วันที่ประกาศ : 05 Oct 2561

เล่มที่ประกาศ : 10 / 2561

เลขที่สิทธิบัตร : 14439

วันที่จดทะเบียน : 05 Oct 2561

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวจันทิมา ฑีฆะ, นายอัษฎาวุธ อารีสิริสุข, นายทรงพล จำดิษฐ์, นางสาวฑิมพิกา หอมสมบัติ, นางสาวจิรประภา บัวภาเรือง, นายนวกร ฉายลิ้ม, นางสาวนุสบา สุขสาลี, นางสาวนัสรีนา ศรีสำราญ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการสกัดพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแบคทีเรียด้วยซิลิกาเจล

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 02 Jul 2564

IPC/ID

C08G 63/06

C12N 1/20

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ วิธีการสกัดพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแบคทีเรียด้วยซิลิกาเจล ประกอบด้วยการเพาะเลี้ยงแบคทีเรย การปั่นเก็บเซลล์ และใช้ซิลิกาเจลเป็นตัวสกัดเอาพลาสติกชีวภาพ ออกมาจากเซลล์แบคทีเรีย การใช้กรรมวิธีนี่จะทำให้ลดการใช้สารเคมี และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบของสารเคมีต่อโครงสร้างหรือน้ำหนักของโพลีเมอร์ และการตกค้างของสารเคมีบนแผ่น พลาสติกชีวภาพอีกด้วย

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------07/02/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กรรมวิธีการสกัดพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแบคทีเรียด้วยชิลีกาเจล มีขั้นตอนดังนี้ (1) กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกึ่งกะ ก. เตรียมกล้าเชื้อแบคทีเรียในอาหารสูตรอุดม (Nutrient broth) เพาะเลียงที่อุณหภูมิ 27-32 องศา เซลเซียส อัตร

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------07/02/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กรรมวิธีการสกัดพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแบคทีเรียด้วยชิลีกาเจล มีขั้นตอนดังนี้ (1) กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกึ่งกะ ก. เตรียมกล้าเชื้อแบคทีเรียในอาหารสูตรอุดม (Nutrient broth) เพาะเลียงที่อุณหภูมิ 27-32 องศา เซลเซียส อัตราการเขย่า 150-200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง ข. นำกล้าเชื้อจากข้อ ก. ลงเลี้ยงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ที่มีอาหารสูตรเกลือแร่ (Mineral salt medium) ที่เติมกลีเซอรอลดิบเป็นแหล่งคาร์บอน และผงซูรสเป็นแหล่งไนโตรเจน ควบคุมสภาวะที่อุณหภูมิ 27-32 องศาเซลเซียส ควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 6.6-6.7 ตลอดการเพาะเลี้ยง ค. เมื่อถึงชั่วโมงที่ 45-50 เติมอาหารเข้าระบบรอบที่ 1 ปริมาตรอาหารที่เติม คิดเป็น 1 ส่วนใน 3 ส่วน หรือ 33 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรเริ่มต้น ง. เมื่อถึงชั่วโมงที่ 90-100 ทำการเติมอาหารเข้าระบบรอบที่ 2 ปริมาตรอาหารที่เติม คิดเป็น 1 ส่วน ใน 4 ส่วน หรือ 25 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรเริ่มต้น จ. เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 150-200 ชั่วโมง ทำการเก็บตัวอย่างทั้งหมด นำมาปั่นเพื่อเก็บ เซลล์ ที่ความเร็วรอบ 8,000-10,000 รอบต่อนาที (2) การสกัดโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากเซลล์แบคทีเรีย โดยใข้ซิลิกาเจลตามข้อถือสิทธิ 1 ฉ. นำเซลล์จากข้อ จ. มาผสมกับเม็ดซิลีกา เจล ที่ผ่านการอบไล่ความชื้นแล้ว ปริมาณ 20 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักซิลีกาเจลต่อปริมาตรเซลล์เริ่มต้น ช. เติมน้ำปริมาตร 20-35 เปอร์เซ็นต์ของเซลล์เริ่มต้น ซ. เติมคลอโรฟอร์ม ปริมาตร 50-70 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรเซลล์เริ่มต้น ฌ. นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ถึง 72 ชั่วโมง ญ. ดูดส่วนใสด้านล่างใส่เพลทแก้ว นำไประเหยในตู้ดูดควัน (Hood) ฎ. อบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10-15 ชั่วโมง นำไปชั่งน้ำหนักจะได้ ออกมาเป็นน้ำหนักของพลาสติกชีวภาพ ------------ กรรมวิธีการสกัดพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแบคทีเรียด้วยซิลิกาเจล มีขั้นตอนดังนี้ 1.กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกึ่งกะ ก. เตรียมกล้าเชื้อแบคทีเรียในอาหารสูตรอุดม เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 27-32 องศาเซลเซียส อัตรา การเขย่า 150-200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง ข. นำกล้าเชื้อจากข้อ ก.ลงเลี้ยงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ที่มีอาหารสูตรเกลือแร่ ที่เติมกลีเซอรอลดิบ เป็นแหล่งคาร์บอน และผงชูรสเป็นแหล่งไนโตรเจน ควบคุมสภาวะที่อุณหภูมิ 27-32 องศาเซลเซียส ควบคุม ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 6.6-6.7 ตลอดการเพาะเลี้ยง ค. เมื่อถึงชั่วโมงที่ 45-50 เติมอาหารเช้าระบบรอบที่ 1 ปริมาตรอาหารที่เติม คิดเป็น 1 ส่วนใน 3 ส่วน หรือประมาณ 33 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรเริ่มต้น ง. เมื่อถึงชั่วโมงที่ 90-100 ทำการเติมอาหารเข้าระบบรอบที่ 2 ปริมาตรอาหารที่เติม คิดเป็น 1 ส่วน ใน 4 ส่วน หรือประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรเริ่มต้น จ. เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 150-200 ชั่วโมง ทำการเก็บตัวอย่างทั้งหมด นำมาปั่นเพื่อเก็บ เซลล์ ที่ความเร็วรอบ 8,000-10,000 รอบต่อนาที 2.การสกัดโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากเซลล์แบคทีเรีย โดยใช้ซิลิกาเจลตามข้อถือสิทธิ 1 ก. นำเซลล์จากข้อ จ.มาผสมกับเม็ดซิลิกา เจล ที่ผ่านการอบไล่ความชื้นแล้ว ปริมาณ 20 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักซิลิการเจลต่อปริมาตรเซลล์เริ่มต้น ข. เติมน้ำปริมาตร 20-35 เปอร์เซ็นต์ของเซลล์เริ่มต้น ค. เติมคลอโรฟอร์ม ปริมาตร 50-70 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรเซลล์เริ่มต้น ง. นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ถึง 72 ชั่วโมง จ. ดูดส่วนใสด้านล่างใส่เพลทแก้ว นำไประเหยในตู้ดูดควัน (Hood) ฉ. อบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10-15 ชั่วโมง นำไปชั่งน้ำหนักจะได้ ออกมาเป็นน้ำหนักของพลาสติกชีวภาพ 3.การสกัดพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแบคทีเรีย ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่งใช้ ซิลิกาเจลเป็นตัวสกัดเอาพลาสติกชีวภาพออกมาจากแบคทีเรีย