ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1703001753

วันที่ขอ : 08 Sep 2560

วันที่รับคำขอ : 08 Sep 2560

เลขที่ประกาศ : 17881

วันที่ประกาศ : 17 Jun 2564

เล่มที่ประกาศ : 6 / 2564

เลขที่สิทธิบัตร : 17881

วันที่จดทะเบียน : 17 Jun 2564

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายมรกต พุทธกาล, นายนริศร์ บาลทิพย์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 08 Jul 2564

IPC/ID

C08K 3/00

C08K 7/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ------27/03/2563------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรงประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนการเตรียมสารละลายเพื่อสังเคราะห์แผ่นนาโนคอมโพลิตพอลิไวนิลดินฟลูออไรด์ ขั้นตอนสังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพลิตพอลิไวนิลดินฟลูออไรด์ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิง ขั้นตอนการอบเพื่อให้ชิ้นงานแห้งและคงรูป ขั้นตอนการนำไปใช้งานด้วยการนำแผ่นนาโนคอมโพลิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ไปใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง ------------ ------07/06/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอล โดยตรงประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนการเตรียมสารละลายเพื่อสังเคราะห์แผ่นนาโนคอมโพลิตพอลิไว นิลดีนฟลูออไรด์ขั้นตอนสังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพลิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ด้วยกระบวนการอิเล็กโต รสปินนิง ขั้นตอนการอบเพื่อให้ชิ้นงานแห้งและคงรูป การนำไปใช้งานด้วยการนำแผ่นนาโนคอมโพลิตพอลิ ไวนิลดีนฟลูออไรด์ไปใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง ------------         กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอล โดยตรงประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนการเตรียมสารละลายเพื่อสังเคราะห์แผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไว นิลดีนฟลูออไรด์ ขั้นตอนสังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ด้วยกระบวนการอิเล็กโต รสปินนิง ขั้นตอนการอบเพื่อให้ชิ้นงานแห้งและคงรูป ขั้นตอนการนำไปใช้งานด้วยการนำแผ่นนาโนคอมโพ สิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ไปใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------27/03/2563------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ1. กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก. ขั้นตอนการเตรียมสารละลาย ด้วยการผสมพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ 0.5-5 กรัม ใน อะซิโตน 1-5 กรัม ไดเมทิลอะเซตาไมด์ 0.5-3 กรัม และ ซิลิกอนไดออกไซด์ 50-1,000 มิลลิกรัม ที่อุณหภูมิ 25-60 องศาเซล

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------27/03/2563------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ1. กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก. ขั้นตอนการเตรียมสารละลาย ด้วยการผสมพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ 0.5-5 กรัม ใน อะซิโตน 1-5 กรัม ไดเมทิลอะเซตาไมด์ 0.5-3 กรัม และ ซิลิกอนไดออกไซด์ 50-1,000 มิลลิกรัม ที่อุณหภูมิ 25-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง แล้วคนสารละลายให้เข้ากัน ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้องและคน ต่อเนื่องอีก 20-60 นาที ข. ขั้นตอนสังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพลิตพอลิไวนิลตีนฟลูออไรด์ สังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพลิตพอ ลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิง โดยระยะห่างระหว่างเข็มถึงฉากรองรับ 5-30 เซนติเมตร ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางฉากรองรับทรงกระบอก 10-15 เซนติเมตร อัตราการหมุน 500-6,000 รอบต่อนาที ที่อัตราการไหล 0.1-10 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เป็นเวลา 5-180 นาที ที่ แรงดันไฟฟ้า 0.1-50 กิโลโวลต์ ปล่อยให้แผ่นนาโนคอมโพลิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์คงสภาพเป็น เวลา 5-180 นาที ค. ขั้นตอนการอบ โดยการนำแผ่นนาโนคอมโพลิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ที่ได้จากขั้นตอนสังเคราะห์เส้น ใยนาโนคอมโพลิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ ข. ไปอบให้แห้งด้วยอุณหภูมิ 40-90 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 5-180 นาที แล้วปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง จนได้แผ่นนาโนคอมโพลิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์2. แผ่นนาโนคอมโพลิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรงที่ได้จากกรรมวิธีตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง การนำไปใช้งาน ด้วยการนำแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ไปใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง ------------ ------07/06/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพลิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เรือเพลิงเมธานอลโดยตรง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก.ขั้นตอนการเตรยมสารละลาย ด้วยการผสมพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ 0.5-5 กรัม ใน อะซิโตน 1-5 กรัม ไดเมทิลอะเซตาไมด์0.5-3 กรัม และซิลิกอนไดออกไซด์ 50-1,000 มิลลิกรัม ที่อุณหภูมิ 25-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 ขั้วโมงแล้วคนสารละลายให้เข้ากัน ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้องและคน ต่อเนื่องอีก 20-60 นาที่ ข. ขั้นตอนสังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพสิต พอสิไวนิลดีนฟลูออไรด์ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิง โดยระยะห่างระหว่างเข็มถึงฉากรองรับ 5- 30 เซนติเมตร ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางฉากรองรับทรงกระบอก 10-15 เซนติเมตร อัตราการ หมุน500-6,000 รอบต่อนาที ที่อัตราการไหล0.1-10 มิลลิลิตรต่อขั้วโมงเป็นเวลา5-180 นาทีที่ แรงดันไฟฟ้า 0.1-50 กิโลโวลต์ปล่อยให้แผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์คงสภาพเป็น เวลา 5-180 นาที ค. ขั้นตอนการอบ โดยการนำแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ที่ได้จากขั้นตอนสังเคราะห์ เส้นใยนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ข. ไปอบให้แห้งด้วยอุณหภูมิ 40-90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5-180 นาที แล้วปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง จนได้แผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีน ฟลูออไรด์ 2. แผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรงที่ได้จากกรรมวิธีตาม ข้อถือสิทธิ 1. ที่ซึ่งนำไปใช้งานโดยการนำแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ไปใช้ในเซลล์เชื้อ เพลิงเมธานอลโดยตรง ------------ 1. กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก. ขั้นตอนการเตรียมสารละลาย ด้วยการผสมพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ 0.5-5 กรัม ใน อะซิโตน 1-5 กรัม ไดเมทิลอะเซตาไมด์ 0.5-3 กรัม และ ซิลิกอนไดออกไซด์ 50-1,000 มิลลิกรัม ที่อุณหภูมิ 25-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง แล้วคนสารละลายให้เข้ากัน ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้องและคน ต่อเนื่องอีก 20-60 นาที ข. ขั้นตอนสังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ สังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพสิต พอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิง(electrospinning) โดยระยะห่างระหว่างเข้ม ถึงฉากรองรับ 5-30 เซนติเมตร ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางฉากรองรับทรงกระบอก 10-15 เซนติเมตร อัตราการหมุน 500-6,000 รอบต่อนาที ทีอัตราการไหล 0.1-10 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เป็นเวลา 5-180 นาที ที่ แรงดันไฟฟ้า 0.1-50 กิโลโวลต์ ปล่อยให้แผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์คงสภาพเป็น เวลา 5-180 นาที ค. ขั้นตอนการอบ โดยการนำแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ที่ได้จากขั้นตอนสังเคราะห์ เส้นใยนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ ข. ไปอบแห้งด้วยอุณหภูมิ 40-90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5-180 นาที แล้วปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง จนได้แผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีน ฟลูออไรด์ ง. ขั้นตอนการนำไปใช้งาน ด้วยการนำแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ไปใช้ในเซลล์ เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง