ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1803000194

วันที่ขอ : 24 Jan 2561

วันที่รับคำขอ : 24 Jan 2561

เลขที่ประกาศ : 14132

วันที่ประกาศ : 26 Jul 2561

เล่มที่ประกาศ : 7 / 2561

เลขที่สิทธิบัตร : 14132

วันที่จดทะเบียน : 26 Jul 2561

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัทคอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด

ตัวแทน : นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์, นางธิดารัตน์ ทวาเรศเรืองคาม

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางวรวัลย์ วอร์โร, นายชาญ เมฆธน

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากกากงาโดยใช้เอนไซม์

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : 22 Nov 2561

IPC/ID

C12P 19/04

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ 1.กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากกากงาโดยใช้เอนไซม์ มีขั้นตอนดังนี้ ก. เตรียมเอนไซม์ผสม ประกอบด้วย เอนไซม์โปรทีเอส (protease) 6000-8000 หน่วยสากลต่อกรัม (น้ำหนักกากงา) (International Unit of Enzyme activity per dry weight of sesame cake : U/g) เอนไซม์

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ 1.กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากกากงาโดยใช้เอนไซม์ มีขั้นตอนดังนี้ ก. เตรียมเอนไซม์ผสม ประกอบด้วย เอนไซม์โปรทีเอส (protease) 6000-8000 หน่วยสากลต่อกรัม (น้ำหนักกากงา) (International Unit of Enzyme activity per dry weight of sesame cake : U/g) เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส (?-amylase) 2500-3000 หน่วยสากลต่อกรัม (น้ำหนักกากงา) (International Unit of Enzyme activity per dry weight of sesame cake : U/g) เอนไซม์ไลเปส (lipase) 7200-9500 หน่วยสากลต่อกรัม (น้ำหนักกากงา) (International Unit of Enzyme activity per dry weight of sesame cake : U/g) เอนไซม์เซลลูเลส (cellulase) 6800-8500 หน่วยสากลต่อกรัม (น้ำหนักกากงา) (International Unit of Enzyme activity per dry weight of sesame cake : U/g) เอนไซม์เฮมิเซลลูเลส (hemicellulase) 1000-1200 หน่วยสากลต่อกรัม (น้ำหนักกากงา) (International Unit of Enzyme activity per dry weight of sesame cake : U/g) ข. เตรียมสารละลายเอนไซม์ผสม โดยใช้น้ำกรองสะอาดผสมกับเอนไซม์ผสมให้เข้ากัน ในอัตราส่วนน้ำกรองสะอาดต่อน้ำหนักงา ระหว่าง 4:1 ถึง 6:1 ค. นำกากงา มาอบให้แห้ง ที่อุณหภูมิ 55 - 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 20 - 24 ชั่วโมง ง. นำกากงาที่อบแห้งแล้วจากข้อ ค. ใส่ลงในสารละลายเอนไซม์ผสมที่ได้จากข้อ ข. แล้ว ปรับค่ากรด-ด่าง (pH) ให้อยู่ที่ระหว่าง 4.5 - 5.0 ด้วยบัฟเฟอร์ที่มีคุณลักษณะเป็นกรดอ่อน บ่นส่วนผสม ทั้งหมดในภาชนะ ที่ควบคุมอุณหภูมิ 50 - 55 องศาเซลเซียส และเขย่าที่ความเร็วรอบ 60 - 80 รอบต่อ นาที เป็นระยะเวลา 3 - 4 ชั่วโมง จ. เมื่อครบกำหนดเวลา หยุดการทำงานของเอนไซม์ทั้งหมด โดยเพิ่มอุณหภูมิส่วนผสม จากข้อ ง. ไปที่อุณหภูมิ 80 - 85 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 10 - 15 นาที ฉ. ทำส่วนผสมจากข้อ จ. ให้เย็นลงโดยเร็ว จนส่วนผสมมีอุณหภูมิ 40 - 50 องศาเซลเซียส ช. กรองส่วนผสมที่ได้จากข้อ ฉ. แยกส่วนกากออก ซ. นำสารแขวนลอยที่ได้จากข้อ ช. ไปทำแห้ง จะได้ผงสารสกัดจากกากงา 2. กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากกากงาโดยใช้เอนไซม์ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง เอนไซม์โปรที เอส (protease) เลือกได้จาก ปาเปน (papain) เรนนิน (rennin) โบรมิเลน (bromelain) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมรวมกัน 3. กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากกากงาโดยใช้เอนไซม์ ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง กากงา คือ กากงาที่ผ่านการบีบสกัดน้ำมันออกแล้ว เลือกได้จาก กากงาดำ กากงาขาว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ ผสมรวมกัน 4. กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากกากงาโดยใช้เอนไซม์ ตามข้อถือสิทธิ 3 ที่ซึ่ง กากงาที่ผ่าน การบีบสกัดน้ำมันออก โดยการบีบอัดน้ำมันด้วยเครื่อง หรือสกัดน้ำมันออกด้วยสารอินทรีย์ อย่างใด อย่างหนึ่งหรือร่วมกัน 5. กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากกากงาโดยใช้เอนไซม์ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง บัฟเฟอร์ที่มี คุณลักษณะเป็นกรดอ่อน เลือกได้จาก ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (phosphate buffer) อะซิเตทบัฟเฟอร์ (acetate buffer) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือร่วมกัน 6. กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากกากงาโดยใช้เอนไซม์ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ขั้นตอนการทำ แห้งสารสกัด ใช้ตู้อบ (Hot air oven) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) เครื่องทำแห้งแบบ พ่นละออง (Spray dryer) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือร่วมกัน 7. กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากกากงาโดยใช้เอนไซม์ ตามข้อถือสิทธิ 6 ที่ซึ่ง ใช้ตู้อบ (Hot air oven) ที่อุณหภูมิระหว่าง 60 - 65 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 20 - 24 ชั่วโมง 8. กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากกากงาโดยใช้เอนไซม์ ตามข้อถือสิทธิ 6 ที่ซึ่ง ใช้เครื่องทำ แห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) ที่อุณหภูมิระหว่าง -60 ถึง -70 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 12 - 16 ชั่วโมง 9. กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากกากงาโดยใช้เอนไซม์ ตามข้อถือสิทธิ 6 ที่ซึ่ง ใช้เครื่องทำ แห้งแบบพ่นละออง (Spray dryer) ที่อุณหภูมิขาเข้า 170 -180 องศาเซลเซียส และขาออก 90 - 95 องศา เซลเซียส