ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1803001749

วันที่ขอ : 08 Aug 2561

วันที่รับคำขอ : 08 Aug 2561

เลขที่ประกาศ : 17051

วันที่ประกาศ : 15 Dec 2563

เล่มที่ประกาศ : 12 / 2563

เลขที่สิทธิบัตร : 17051

วันที่จดทะเบียน : 15 Dec 2563

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัวแทน : นางสาวนิศากร วรวุฒิยานันท์

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, นายไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิค (woodceramics) จากลำต้นปาล์ม (Palm Trunk) ทางใบปาล์ม (Palm Fronds) และ กะลาปาล์ม (Palm Shell)

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : 23 Mar 2564

IPC/ID

C04B 35/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ------31/05/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ การประดิษฐ์นี้เป็นกรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิค (woodceramics) จากของเศษเหลือทางการเกษตรของปาล์มน้ำมัน ได้แก่ ลำต้นปาล์ม (Palm Trunk) ทางใบปาล์ม (Palm Fronds) กะลาปาล์ม(Palm Shell) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ การเตรียมวัตถุดิบ หากเป็นแผ่นไม้จากลำต้นปาล์มต้องมีการเตรียมสภาพก่อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแทรกซึมของกาวเรซิ่นเข้าไปในเนื้อไม้ การแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือ โซดาไฟ (NaOH) ที่ความเข้มข้น 2 % โดยน้ำหนัก เป็นเวลา 2ชั่วโมง หรือ การต้มชิ้นไม้ในน้ำเดือดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ส่วนทางปาล์มต้องนำมาผลิตเป็นแผ่นใยไม้อัดปานกลาง (MDF) ก่อน และในกรณีของกะลาปาล์ม (Palm Shell) ต้องนำไปขึ้นรูปผลิตเป็นแผ่นชิ้นไม้อัด (Particleboard) ก่อนเช่นกัน เมื่อวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิดผ่านขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบแล้ว จะต้องนำมาผ่านการการอัดน้ำยาฟีนอกลิกเรซิ่น (phenolic resin) หรือของเหลวที่ได้จากการกลั่นสลาย (Liquefiedwood) ที่ไต้จากกะลาปาล์ม แล้วจึงนำไปผ่านกระบวนการคาร์บอนไนเซชัน (Carbonization) หรือ ไพโรไลซีสแบบช้า (Slow Pyrolysis) ที่อุณหภูมิระหว่าง 600-1,000 องศาเซลเซียส และอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิระหว่าง 1-10 องศาเซลเซียส/นาที ผลิตภัณฑ์วู๊ดเซรามิค (woodceramics) ที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลายอุตสาหกรรม ------------ หน้าที่ 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ การประดิษฐ์นี้เป็นกรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิค (woodceramics) จากของเศษเหลือทาง การเกษตรของปาล์มน้ำมัน ได้แก่ ลำต้นปาล์ม (Palm Trunk), ทางใบปาล์ม (Palm Fronds), กะลาปาล์ม (Palm Shell) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ การเตรียมวัตถุดิบ หากเป็นแผ่นไม้จากลำต้นปาล์มต้องมีการ เตรียมสภาพก่อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแทรกซึมของกาวเรซิ่นเข้าไปในเนื้อไม้ การแช่ใน สารละลายโซดาไฟ (NaOH) ที่ความเข้มข้น 2 % โดยน้ำหนัก เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หรือ การต้มชิ้นไม้ใน น้ำเดือดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ส่วนทางปาล์มต้องนำมาผลิตเป็นแผ่นใยไม้อัดปานกลาง (MDF) ก่อน และ ในกรณีของกะลาปาล์ม (Palm Shell) ต้องนำไปขึ้นรูปผลิตเป็นแผ่นชิ้นไม้อัด (Particleboard) ก่อน เช่นกัน เมื่อวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิดผ่านขึ้นตอนการเตรียมวัตถุดิบแล้ว จะต้องนำมาผ่านการการอัดน้ำยาเร ซิ่น (phenolic resin) หรือของเหลวที่ได้จากการกลั่นสลาย (Liquefraction) (Liquefied wood) ที่ได้จาก กะลาปาล์ม แล้วจึงนำไปผ่านกระบวนการคาร์บอนไนเซชัน (Carbonization) หรือ ไพโรไลซีสแบบช้า (Slow Pyrolysis) ที่อุณหภูมิระหว่าง 600-1,000 องศาเซลเซียส และอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ระหว่าง 1-10 องศาเซลเซียส/นาที ผลิตภัณฑ์วู๊ดเซรามิค (woodceramics) ที่ได้สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลายอุตสาหกรรม

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------31/05/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ1. กรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิค (woodceramics) จากลำต้นปาล์ม (Palm Trunk) ทางใบปาล์ม(Palm Fronds) กะลาปาล์ม (Palm Shell) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก. การเตรียมวัตถุดิบ ซึ่งเป็นการทำหรือเตรียมให้วัตถุดิบจากเศษเหลือปาล์มน้ำมัน อันได้แก่ลำต้นปาล์ม (Palm Trunk) ทางใบปาล์ม (Palm Fronds) กะลาปาล์ม (Palm Shell) มีความเหมาะส

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------31/05/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ1. กรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิค (woodceramics) จากลำต้นปาล์ม (Palm Trunk) ทางใบปาล์ม(Palm Fronds) กะลาปาล์ม (Palm Shell) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก. การเตรียมวัตถุดิบ ซึ่งเป็นการทำหรือเตรียมให้วัตถุดิบจากเศษเหลือปาล์มน้ำมัน อันได้แก่ลำต้นปาล์ม (Palm Trunk) ทางใบปาล์ม (Palm Fronds) กะลาปาล์ม (Palm Shell) มีความเหมาะสมที่จะนำไปผลิตเป็น วู๊ดเซรามิค (woodceramics) ต่อไป ข. การอัดน้ำยาฟีนอกลิกเรซิ่น (phenolic resin) โดยประยุกต์นำกรรมวิธีที่ใช้ความดันแบบฟูลเซลล์ (full cell process) มาประยุกต์ใช้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ - การทำสูญญากาศขั้นต้น (Initial Vacuum) ที่ความดัน 630-750 mm Hg เป็นเวลา 15 - 60 นาที - การใช้แรงอัด (Pressure) ทำการอัดกาวหรือเรซิ่น ที่ความดัน 10.5-14 Bars (160-220 psi) เป็นเวลา 45-180 นาที - การทำสูญญากาศขั้นสุดท้าย (Final Vacuum) เป็นการทำสุญญากาศอีกครั้งใน ขั้นตอนสุดท้าย (Final Vacuum) เพื่อดึงเอาเรซิ่นส่วนเกินออก ทำที่ความดัน 630- 750 mm Hg เป็นเวลา 10-20 นาที ค. การเผาถ่านหรือคาร์บอนไนเซชัน (Carbonization) หรือ ไพโรไลซีส (Pyrolysis) ที่อุณหภูมิ600-1,000 องศาเซลเซียส โดยมีการควบคุมการเพิ่มขึ้นของความร้อน (heating rate) ที่ 3 ระดับคือ 1, 5และ 10 ํC/min ตามลำดับ2. กรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิค (woodceramics) จากลำต้นปาล์ม (Palm Trunk) ทางใบปาล์ม(Palm Fronds) กะลาปาล์ม (Palm Shell) ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง การเตรียมวัตถุดิบจากลำต้นปาล์ม(Palm Trunk) (ก) เป็นการตัดลำต้นปาล์ม (Palm Trunk) ให้มีขนาดเล็กลงเป็นชิ้นไม้ โดยให้มีขนาดเท่ากับ 200 มิลลิเมตร x 200 มิลลิเมตร x 15 มิลลิเมตร3. กรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิค (woodceramics) จากลำต้นปาล์ม (Palm Trunk) ทางใบปาล์ม(Palm Fronds) กะลาปาล์ม (Palm Shell) ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง การเตรียมวัตถุดิบจากลำต้นปาล์ม(Palm Trunk) (ก) นำมาทำให้ชิ้นไม้เกิดการพองตัว (Swelling) โดยวิธีที่ซึ่ง เลือกได้จาก การแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือ โซดาไฟ (NaOH) ที่ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ (NaOH) 1-8 % น้ำหนักโดยน้ำหนัก เป็นเวลา 2-16 ชั่วโมง หรือ การต้มชิ้นไม้ในน้ำเดือดเป็นเวลา 1-3 ชั่วโมง หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า4. กรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิค (woodceramics) จากลำต้นปาล์ม (Palm Trunk) ทางใบปาล์ม(Palm Fronds) กะลาปาล์ม (Palm Shell) ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง การเตรียมวัตถุดิบจากทางใบปาล์ม(Palm Fronds) (ข) เป็นการย่อยทางใบปาล์ม (Palm Fronds) ให้มีขนาดเล็กลง แล้วไปแยกเป็นเส้นใย(Fiber Separation) จากนั้นทำการบดเยื่อที่ได้ด้วยเครื่องบดเส้นใย (refiner) แล้วจึงทำการผึ่งเส้นใยให้แห้ง แล้วจึงนำเส้นใยที่ได้มาทำการขึ้นรูปเป็นแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF)5. กรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิค (woodceramics) จากลำต้นปาล์ม (Palm Trunk) ทางใบปาล์ม(Palm Fronds) กะลาปาล์ม (Palm Shell) ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง การเตรียมวัตถุดิบจากกะลาปาล์ม(Palm Shell) (ค) ประกอบด้วย การบดกะลาปาล์มด้วยเครื่องบดให้มีขนาดเล็กลง จากนั้นทำการคัดแยกกะลาปาล์มที่บดแล้วตามขนาด (Screening) แล้วจึงทำการอัดขึ้นรูปแผ่นชิ้นไม้อัด (particleboard)6. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีตามข้อถือสิทธิ 1 ------------ หน้าที่ 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิค (woodceramics) จากลำต้นปาล์ม (Palm Trunk), ทางใบปาล์ม (Palm Fronds), กะลาปาล์ม (Palm Shell) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก. การเตรียมวัตลุดิบ ซึ่งเป็นการทำหรือเตรียมให้วัตถุดิบจากเศษเหลือปาล์มน้ำมัน อันได้แก่ลำ ต้นปาล์ม (Palm Trunk), ทางใบปาล์ม (Palm Fronds), กะลาปาล์ม (Palm Shell) มีความเหมาะสมที่จะ นำไปผลิตเป็น วู๊ดเซรามิค (woodceramics) ต่อไป ข. การอัดน้ำยาเรซิ่น (phenolic resin) โดยประยุกต์นำกรรมวิธีที่ใช้ความดันแบบฟูลเซลล์ (full cell process) มาประยุกต์ใช้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ * การทำสูญญากาศขั้นต้น (Initial Vacuum) ที่ความดัน 630-750 mm Hg (25 in) เป็น เวลา15-60 นาที * การใช้แรงอัด (Pressure) ทำการอัดกาว/เรซิ่น ที่ความดัน 10.5-14 Bars (160-220 psi) เป็นเวลา 45-180 นาที * การทำสูญญากาศขั้นสุดท้าย (Final Vacuum) เป็นการทำสุญญากาศอีกครั้งใน ขั้นตอนสุดท้าย (Final Vacuum) เพื่อดึงเอาเรซิ่นส่วนเกินออก ทำที่ความดัน 630- 750 mm Hg (25 in) เป็นเวลา 10-20 นาที ค. การเผาถ่านหรือคาร์บอนไนเซชัน (Carbonization) หรือ ไพโรไลซีส (Pyrolysis) ที่อุณหภูมิ 600-1,000 องศาเซลเซียส โดยมีการควบคุมการเพิ่มขึ้นของความร้อน (heating rate) ที่ 3 ระดับคือ 1, 5 และ 10 ?c/min ตามลำดับ 2. กรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิค (woodceramics) จากลำต้นปาล์ม (Palm Trunk), ทางใบปาล์ม (Palm Fronds), กะลาปาล์ม (Palm Shell) ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง การเตรียมวัตลุดิบจากลำต้นปาล์ม (Palm Trunk) (ก) เป็นการตัดลำต้นปาล์ม (Palm Trunk) ให้มีขนาดเล็กลงเป็นชิ้นไม้ โดยให้มีขนาด เท่ากับ 200 มิลลิเมตร X 200 มิลลิเมตร X 15 มิลลิเมตร 3. กรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิค (woodceramics) จากลำต้นปาล์ม (Palm Trunk), ทางใบปาล์ม (Palm Fronds), กะลาปาล์ม (Palm Shell) ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง การเตรียมวัตถุดิบจากลำต้นปาล์ม (Palm Trunk) (ก) นำมาทำให้ชิ้นไม้เกิดการพองตัว (Swelling) โดยวิธีที่ซึ่ง เลือกได้จาก การแช่ใน สารละลายโซดาไฟ (NaOH) ที่ความเข้มข้นของโซดาไฟ (NaOH) 1-8 % น้ำหนักโดยน้ำหนัก เป็นเวลา 2-16 ชั่วโมง หรือ การต้มชิ้นไม้ในน้ำเดือดเป็นเวลา 1-3 ชั่วโมง หน้าที่ 2 ของจำนวน 2 หน้า 4. กรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิค (woodceramics) จากลำต้นปาล์ม (Palm Trunk), ทางใบปาล์ม (Palm Fronds), กะลาปาล์ม (Palm Shell) ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง การเตรียมวัตถุดิบจากทางใบปาล์ม (Palm Fronds) (ข) เป็นการย่อยทางใบปาล์ม (Palm Fronds) ให้มีขนาดเล็กลง แล้วไปแยกเป็นเส้นใย (Fiber Separation) จากนั้นทำการบดเยื่อที่ได้ด้วยเครื่องบดเส้นใย (refiner) แล้วจึงทำการผึ่งเส้นใยให้ แห้ง แล้วจึงนำเส้นใยที่ไต้มาทำการขึ้นรูปเป็นแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF) 5. กรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิค (woodceramics) จากลำต้นปาล์ม (Palm Trunk), ทางใบปาล์ม (Palm Fronds), กะลาปาล์ม (Palm Shell) ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง การเตรียมวัตถุดิบจากกะลาปาล์ม (Palm Shell) (ค) ประกอบด้วย การบดกะลาปาล์มด้วยเครื่องบดให้มีขนาดเล็กลง จากนั้นทำการคัดแยก กะลาปาล์มที่บดแล้วตามขนาด (Screening) แล้วจึงทำการอัดขึ้นรูปแผ่นชิ้นไม้อัด (particleboard) 6. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีตามข้อถือสิทธิ 1