ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1803001928

วันที่ขอ : 28 Aug 2561

วันที่รับคำขอ : 28 Aug 2561

เลขที่ประกาศ : 18983

วันที่ประกาศ : 24 Dec 2564

เล่มที่ประกาศ : 12 / 2564

เลขที่สิทธิบัตร : 18983

วันที่จดทะเบียน : 24 Dec 2564

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวณัฐชยา คำรังษี

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรสารผสมจากสะค้านเพื่อใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอมและกรรมวิธีการผลิต

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : 18 May 2565

IPC/ID

A01N 65/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ------18/09/2563------(OCR)           สูตรสารผสมจากสะค้านเพื่อใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอม ประกอบด้วย สารสกัดของสะค้าน อะซีโตน ไดเมทิล ซัลโฟไซด์ และน้ำกลั่น กรรมวิธีผลิตขั้นตอนได้แก่ การเตรียมสารสกัดจากสะค้าน การผสมสารเพื่อใช้ ในการควบคุมหนอนกระทู้หอม เพื่อใช้ในการเป็นสารผสมสมุนไพรที่ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม และไม่มีความเป็นพิษต่อมนุษย์ ------------                                                   หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า                                                      บทสรุปการประดิษฐ์           สูตรสารผสมสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านเพื่อใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้หอม ประกอบด้วย สาร สกัดของสะค้าน อะซีโตน ไดเมทิล ซัลโฟไซด์ และนํ้ากลั่น กรรมวิธีผลิตขั้นตอนได้แก่ การเตรียมสารสกัดจาก สะค้าน การผสมสารเพื่อใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้หอม เพื่อใช้ในการเป็นสารผสมสมุนไพรที่ไม่ก่อให้เกิด สารตกค้างในสิ่งแวดล้อม และไม่มีความเป็นพิษต่อมนุษย์

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------18/09/2563------(OCR) 1. สูตรสารผสมจากสะค้านเพื่อใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอม ประกอบด้วย - สารสกัดสะค้านที่ความเข้มข้น 50-10,000 พีพีเอ็ม (ppm) 50% โดยนํ้าหนัก - อะซีโตน (acetone) 100 % 1-2 มิลลิลิตร - นํ้ากลั่น 1 ลิตร ต่อสารสกัดสะค้าน 10,000 พีพีเอ็ม (ppm) - ไดเมทิล ซัลโฟไซด์ (Dimethyl sulfoxide: DMSO) 0.5% ต่อสารผสม 1 ลิตร 2. กรรมวิธีการผลิตสูตรสารผสมจากสะค้านเพื่อใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอม ตามข้อถือสิทธิ 1 ประกอบด้วย ก. การเตรียมสารสกัดจากสะค้าน โดยการนำสะค้านสดมาทำใ

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------18/09/2563------(OCR) 1. สูตรสารผสมจากสะค้านเพื่อใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอม ประกอบด้วย - สารสกัดสะค้านที่ความเข้มข้น 50-10,000 พีพีเอ็ม (ppm) 50% โดยนํ้าหนัก - อะซีโตน (acetone) 100 % 1-2 มิลลิลิตร - นํ้ากลั่น 1 ลิตร ต่อสารสกัดสะค้าน 10,000 พีพีเอ็ม (ppm) - ไดเมทิล ซัลโฟไซด์ (Dimethyl sulfoxide: DMSO) 0.5% ต่อสารผสม 1 ลิตร 2. กรรมวิธีการผลิตสูตรสารผสมจากสะค้านเพื่อใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอม ตามข้อถือสิทธิ 1 ประกอบด้วย ก. การเตรียมสารสกัดจากสะค้าน โดยการนำสะค้านสดมาทำให้แห้งด้วยวิธีการอบ จากนั้นจึงนำมาสกัด ด้วยตัวทำละลายอินทรีย์แบบไล่ขั้ว เลือกได้จาก เฮกเซน (Hexane) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) เอทิลอะซี เตต (Ethylacetate) และเมทานอล (Methanol) ในภาชนะแก้วแล้วหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 5-14 วัน ที่อุณหภูมิ 10-45 องศาเซลเซียส นำสารละลายที่ได้มากรอง แล้วนำไประเหยเอาตัวทำละลายอินทรีย์ออกที่อุณหภูมิ 10-80 องศา เซลเซียส ความดัน 120-300 มิลลิบาร์ จนกระทั่งสารมีลักษณะข้นหนืด จึงนำไปทำแห้งด้วยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dried) แล้วเก็บสารสกัดที่ได้ไว้ในขวดสีชาและรักษาสภาพไว้ที่อุณหภูมิ10-25 องศาเซลเซียส เพื่อนำมา ทดสอบความเป็นพิษต่อแมลงต่อไป ข. นำสารสกัดสะค้านที่ความเข้มข้น 50-10,000 พีพีเอ็ม (ppm) 50% โดยน้ำหนัก มาผสมกับอะซีโตน 100% ปริมาณ 1-2 มิลลิลิตร น้ำกลั่น 1 ลิตร ต่อสารสกัดสะค้าน 10,000 พีพีเอ็ม และค่อยๆเติม ไดเมทิล ซัลโฟไซด์ (Dimethyl sulfoxide: DMSO) 0.5% ลงไปเพื่อให้สารผสมทั้งหมดละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 3. สูตรสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้หอม ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่งนำสารผสมจากสะค้าน ละลายในนํ้าอัตราส่วน 200 มิลลิลิตร : 1 ลิตร ------------ หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. สูตรสารผสมสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านเพื่อใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้หอม ประกอบด้วย - สารสกัดสะค้านที่ความเข้มข้น 50-10,000 พีพีเอ็ม (ppm) 50% โดยน้ำหนัก - อะซีโตน (acetone) 100 % 1-2 มิลลิลิตร - น้ำกลั่น 1 ลิตร ต่อสารสกัดสะค้าน 10,000 พีพีเอ็ม (ppm) - ไดเมทิล ซัลโฟไซด์ (Dimethyl sulfoxide: DMSO) 0.5% ต่อสารผสม 1 ลิตร 2. กรรมวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ประกอบด้วย ก. การเตรียมสารสกัดจากสะค้าน โดยการนำสะค้านสดมาทำให้แห้งด้วยวิธีการอบ จากนั้นจึงนำมาสกัด ด้วยตัวทำละลายอินทรีย์แบบไล่ขั้ว เริ่มต้นจาก เฮกเซน (Hexane) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) เอทิลอะซี เตต (Ethylacetate) และเมทานอล (Methanol) ในภาชนะแก้วแล้วหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 5-14 วัน ที่อุณหภูมิ 10-45 องศาเซลเซียส นำสารละลายที่ไต้มากรอง แล้วนำไประเหยเอาตัวทำละลายอินทรีย์ออกที่อุณหภูมิ 10-80 องศา เซลเซียส ความดัน 120-300 มิลลิบาร์ จนกระทั่งสารมิลักษณะข้นหนืด จึงนำไปทำแห้งด้วยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dried) แล้วเก็บสารสกัดที่ได้ไว้ในขวดสีชาและรักษาสภาพไว้ที่อุณหภูมิ10-25 องศาเซลเซียส เพื่อนำมา ทดสอบความเป็นพิษต่อแมลงต่อไป ข. นำสารสกัดสะค้านที่ความเข้มข้น 50-10,000 พีพีเอ็ม (ppm) 50%โดยน้ำหนัก มาผสมกับอะซีโตน 100% ปริมาณ 1-2 มัลลิลิตร น้ำกลั่น 1 ลิตร ต่อสารสกัดสะค้าน 10,000 พีพีเอ็ม และค่อยๆเติม ไดเมทิล ซัลโฟไซด์ (Dimethyl sulfoxide: DMSO) 0.5% ลงไปเพื่อให้สารผสมทั้งหมดละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 3. กรรมวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาว ตามข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ที่ซึ่งตัวทำละลายอินทรีย์แบบ ไล่ขั้วเลือกได้จาก เฮกเซน (Hexane) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) เอทิลอะซีเตต (Ethylacetate) และเมทานอล (Methanol) 4. การใช้สูตรสารผสมสารสกัดสมุนไพรจากสะค้าน ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 3 ข้อใดข้อหนึ่ง เพื่อใช้ในการควบคุม หนอนกระทู้หอม และกรรมวิธีการผลิตตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 3 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งใช้ในการกำจัดควบคุมหนอนกระทู้ หอมอัตราส่วน 2,000:1 มิลลิตร/ลิตร