ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1803002314

วันที่ขอ : 05 Oct 2561

วันที่รับคำขอ : 05 Oct 2561

เลขที่ประกาศ : 15087

วันที่ประกาศ : 09 Apr 2562

เล่มที่ประกาศ : 5 / 2562

เลขที่สิทธิบัตร : 15087

วันที่จดทะเบียน : 09 Apr 2562

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสุวรินทร์ ปัทมวรคุณ, นายนิพัทธ์ จงสวัสดิ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : แผ่นรองเซ็นชื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : 22 Jul 2562

IPC/ID

B41J 3/00

B41M 3/16

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ------05/10/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ แผ่นรองเซ็นชื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น ประกอบด้วย ช่อง อักษรเบรลล์ วงกลมเว้าลงไป และขีด นูน 5 ขีด โดยมีความมุ่งหมายตามการประดิษฐ์นี้ เพื่อช่วยให้ผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถเซ็นชื่อได้ใน ตำแหน่งที่ต้องการ และทราบว่าธนบัตรเป็นธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท หรือ 1,000 บาท ------------ หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ แผ่นรองเซ็นชื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น ประกอบด้วย ช่อง อักษรเบรลล์ วงกลมเว้าลงไป และขีด นูน 5 ขีด โดยมีความมุ่งหมายตามการประดิษฐ์นี้ เพื่อช่วยให้ผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถเซ็นชื่อได้ใน ตำแหน่งที่ต้องการ และทราบว่าธนบัตรเป็นธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท หรือ 1,000 บาท

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------05/10/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. แผ่นรองเซ็นชื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น (1) ประกอบด้วย ช่อง อักษรเบรลล์ วงกลมเว้าลงไป และขีดนูน 5 ขีด โดยมีลักษณะพิเศษคือ มีลักษณะเป็นรูปแผ่น เมื่อวางราบลงบนโต๊ะหรือพื้นผิวราบที่มีช่อง เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการเห็นเซ็นชื่อและนามสกุลในช่อง (2) และด้านบนของช่องมีอักษรเบรลล์ (3) เพื่อบอก ให้ทราบว่าให้เซ็นชื่อและนามสก

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------05/10/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. แผ่นรองเซ็นชื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น (1) ประกอบด้วย ช่อง อักษรเบรลล์ วงกลมเว้าลงไป และขีดนูน 5 ขีด โดยมีลักษณะพิเศษคือ มีลักษณะเป็นรูปแผ่น เมื่อวางราบลงบนโต๊ะหรือพื้นผิวราบที่มีช่อง เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการเห็นเซ็นชื่อและนามสกุลในช่อง (2) และด้านบนของช่องมีอักษรเบรลล์ (3) เพื่อบอก ให้ทราบว่าให้เซ็นชื่อและนามสกุลลงในช่อง ที่มุมด้านขวาของแผ่นรองเซ็นชื่อมีวงกลมเว้าลงไป (4) เพื่อให้ใช้ นิ้วมือกดลงบนพื้นราบได้ ที่ปลายด้านล่างของแผ่นรองเซ็นชื่อมีขีดนูน 5 ขีด ที่เป็นเครื่องหมาย เมื่อนำธนบัตร มาทาบด้านล่าง ให้ปลายด้านซ้ายเท่ากับขอบของแผ่นรองเซ็นชื่อ แล้วพับธนบัตรขึ้นมาปิดบนแผ่นรองเซ็นชื่อ หากปลายธนบัตรมาจรดกับขีดเส้นแรก (5) หมายถึง ธนบัตรเป็นชนิดราคา 20 บาท และหากปลายมาจรดกับ ขีดเส้นที่สอง (6) หมายถึง เป็นธนบัตรชนิดราคา 50 บาท และหากปลายธนบัตรมาจรดกับขีดเส้นที่สาม (7) หมายถึง เป็นธนบัตรชนิดราคา 100 บาท และหากปลายธนบัตรมาจรดกับขีดเส้นที่สี่ (8) หมายถึง เป็นธนบัตร ชนิดราคา 500 บาท และหากปลายธนบัตรมาจรดกับขีดเส้นที่ห้า (9) หมายถึง เป็นธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท ------------ หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. แผ่นรองเซ็นชื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น (1) ประกอบด้วย ช่อง อักษรเบรลล์ วงกลมเว้าลงไป และขีดนูน 5 ขีด โดยมีลักษณะพิเศษคือ มีลักษณะเป็นรูปแผ่น เมื่อวางราบลงบนโต๊ะหรือพื้นผิวราบที่มีช่อง เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการเห็นเซ็นชื่อและนามสกุลในช่อง (2) และด้านบนของช่องมีอักษรเบรลล์ (3) เพื่อบอก ให้ทราบว่าให้เซ็นชื่อและนามสกุลลงในช่อง ที่มุมด้านขวาของแผ่นรองเซ็นชื่อมีวงกลมเว้าลงไป (4) เพื่อให้ใช้ นิ้วมือกดลงบนพื้นราบได้ ที่ปลายด้านล่างของแผ่นรองเซ็นชื่อมีขีดนูน 5 ขีด ที่เป็นเครื่องหมาย เมื่อนำธนบัตร มาทาบด้านล่าง ให้ปลายด้านซ้ายเท่ากับขอบของแผ่นรองเซ็นชื่อ แล้วพับธนบัตรขึ้นมาปิดบนแผ่นรองเซ็นชื่อ หากปลายธนบัตรมาจรดกับขีดเส้นแรก (5) หมายถึง ธนบัตรเป็นชนิดราคา 20 บาท และหากปลายมาจรดกับ ขีดเส้นที่สอง (6) หมายถึง เป็นธนบัตรชนิดราคา 50 บาท และหากปลายธนบัตรมาจรดกับขีดเส้นที่สาม (7) หมายถึง เป็นธนบัตรชนิดราคา 100 บาท และหากปลายธนบัตรมาจรดกับขีดเส้นที่สี่ (8) หมายถึง เป็นธนบัตร ชนิดราคา 500 บาท และหากปลายธนบัตรมาจรดกับขีดเส้นที่ห้า (9) หมายถึง เป็นธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท