ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1803002461

วันที่ขอ : 24 Oct 2561

วันที่รับคำขอ : 24 Oct 2561

เลขที่ประกาศ : 18288

วันที่ประกาศ : 23 Sep 2564

เล่มที่ประกาศ : 9 / 2564

เลขที่สิทธิบัตร : 18288

วันที่จดทะเบียน : 23 Sep 2564

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางปรียาภรณ์ ไชยสัตย์, นายอมร ไชยสัตย์, นางสาวณฤดี ศรีสว่าง, นางสาวสาวิตรี เสือเอ็ง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่ใช้หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำมาใช้ใหม่ได้

สถานะสุดท้าย : ออกหนังสือสำคัญเรียบร้อยแล้ว

วันที่ตามสถานะ : 29 Sep 2564

IPC/ID

B01J 13/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ องค์ประกอบของพอลิเมอร์โมโครแคปซูลหุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในนํ้า เสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถเตรียมโดยการเตรียมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลในระบบนํ้ามันในนํ้าด้วย กระบวนการลังเคราะห์แบบแขวนลอยเพื่อหุ้มอนุภาคนาโนของสารโฟโตแคตาไลติกที่สามารถบำบัดสีย้อม อินทรีย์โดยใช้หลักการโฟโตแคตาไลติกร่วมกับพลังงานแสงธรรมชาติในช่วงตามองเห็น เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส ระหว่างสารโฟโตแคตาไลติกกับนํ้าเสีย ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด นอกจากนี้ ยังหุ้มอนุภาคนาโนสาร แม่เหล็กไว้ภายในแคปซูลพร้อมกัน ทำให้สามารถนำแคปซูลกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการดึงแคปซูลด้วยแม่เหล็ก โดยการเตรียมประกอบด้วย ชั้นวัฏภาคกระจาย คือ มอนอเมอร์ ตัวรีเริ่มปฏิกิริยา ไอโอโดฟอร์ม อนุภาคนาโน สารโฟโตแคตาไลติก และอนุภาคนาโนสารแม่เหล็ก และชั้นวัฏภาคต่อเนื่อง คือ สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มี ประจุ และนํ้า ทำการผสมสารผสมทั้งสองชั้นเข้าด้วยกัน แล้วปั่นด้วยแรงเฉือนสูงเพื่อเตรียมหยดวัฏภาค กระจาย จากนั้น ทำการสังเคราะห์โดยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง จะได้ พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลหุ้มอนุภาคนาโนสารโฟโตแคตาไลติกและอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่สามารถกำจัดสีย้อม อินทรีย์ในนํ้าเสีย และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------06/11/2563------(OCR) 1. องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในนํ้าเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ประกอบด้วยวัฏภาคกระจาย 1. มอนอเมอร์ (Monomer) เท่ากับ 50-70 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก ของวัฏภาคกระจาย 2. อนุภาคนาโนบิสมัทวานาเดต (Bismuth vanadate nanoparticle) เท่ากับ 20-45 เปอร์เซ็นต์โดย นํ้าหนักของวัฏภาคกระจาย 3. อนุภาคนาโนสารแม่เหล็ก (Magnetic nanoparticle)

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------06/11/2563------(OCR) 1. องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในนํ้าเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ประกอบด้วยวัฏภาคกระจาย 1. มอนอเมอร์ (Monomer) เท่ากับ 50-70 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก ของวัฏภาคกระจาย 2. อนุภาคนาโนบิสมัทวานาเดต (Bismuth vanadate nanoparticle) เท่ากับ 20-45 เปอร์เซ็นต์โดย นํ้าหนักของวัฏภาคกระจาย 3. อนุภาคนาโนสารแม่เหล็ก (Magnetic nanoparticle) เท่ากับ 5-10 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก ของวัฏภาคกระจาย 4. ตัวริเริ่มปฏิกิริยา (Initiator) เท่ากับ 4-8 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก ของมอนอเมอร์ 5. ไอโอโดฟอร์ม (Iodoform) เท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์โดยโมล ของตัวริเริ่มปฏิกิริยาวัฏภาคต่อเนื่อง 6. สารลดแรงตึงผิว เท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก ของวัฏภาคต่อเนื่อง โดยนํ้าเป็นตัวทำละลายในวัฏภาคต่อเนื่อง2. องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในนํ้าเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง มอนอเมอร์ (Monomer) สามารถเลือกได้จาก เมทิลเมทาคริเลต (methyl methacrylate; MMA) เท่ากับ 60-80 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนักของมอนอเมอร์ เมทิลอะคริเลต .(methylacrylate) เท่ากับ 10-20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของมอนอเมอร์ ไดไวนิลเบนซีน (Divinyl Benzene)เท่ากับ 10-20 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนักของมอนอเมอร์ ทั้งสามอย่างรวมกัน3. องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในนํ้าเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ตัวริเริ่มปฏิกิริยา สามารถเลือกได้จาก ชนิดละลายในนํ้ามัน4. องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในนํ้าเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง สารลดแรงตึงผิว สามารถเลือกได้จาก ชนิดไม่มีประจุ5. องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในนํ้าเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-4 ข้อใดข้อหนึ่ง โดยที่ อัตราส่วนระหว่างวัฏภาคกระจาย : วัฏภาคต่อเนื่อง เท่ากับ 10-20 ต่อ 80-90 โดยนํ้าหนัก6. องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในนํ้าเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-5 ที่ซึ่ง ส่วนประกอบที่เหมาะสมที่สุด ประกอบด้วย 1. มอนอเมอร์ (Monomer) เท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก ของวัฏภาคกระจาย 2. อนุภาคนาโนบิสมัทวานาเดต (Bismuth vanadate nanoparticle) เท่ากับ 35 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนักของวัฏภาคกระจาย 3. อนุภาคนาโนสารแม่เหล็ก (Magnetic nanoparticle) เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก ของวัฏภาคกระจาย 4. ตัวริเริ่มปฏิกิริยา (Initiator) เท่ากับ 8 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก ของมอนอเมอร์ 5. ไอโอโดฟอร์ม (Iodoform) เท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์โดยโมล ของตัวริเริ่มปฏิกิริยาวัฏภาคต่อเนื่อง 6. สารลดแรงตึงผิว เท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก ของวัฏภาคต่อเนื่อง โดยนํ้าเป็นตัวทำละลายในวัฏภาคต่อเนื่อง7. องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในนํ้าเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-6 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง มอนอเมอร์ (Monomer) สามารถเลือกได้จากเมทิลเมทาคริเลต (methyl methacrylate; MMA) เท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนักของมอนอเมอร์เมทิลอะคริเลต (methylacrylate) เท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนักของมอนอเมอร์ ไดไวนิลเบนซีน(Divinyl Benzene) เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนักของมอนอเมอร์ ทั้งสามอย่างรวมกัน8. องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในนํ้าเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-7 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง โดยอัตราส่วนระหว่างวัฏภาคกระจาย: วัฏภาคต่อเนื่อง เท่ากับ 10 ต่อ 90 โดยนํ้าหนัก9. กรรมวิธีการเตรียมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลหุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในนํ้าเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-8 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง มีขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 โดยผสมมอนอเมอร์ ตัวริเริ่มปฏิกิริยา และไอโอโดฟอร์ม ให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วผสมอนุภาคนาโนสารโฟโตแคตาไลติก และอนุภาคนาโนสารแม่เหล็กลงไปกระจายตัว เรียกว่า วัฎภาคกระจายขั้นตอนที่ 2 จากนั้นผสมกับขั้นของสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุที่ละลายในนํ้า ที่เรียกว่า วัฏภาคต่อเนื่องทำการปั่นด้วยอัตราเร็ว 5,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที นำสารแขวนลอยของหยดขั้นวัฏภาคกระจายที่กระจายตัวอยู่ในวัฏภาคต่อเนื่อง โดยหยดของวัฎภาคกระจายจะมีขนาดในระดับไมโครเมตร ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ภายใต้บรรยากาศแก๊สไนโตรเจนขั้นตอนที่ 3 การนำไปใช้งานของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่เตรียมได้ สามารถนำไปใช้บำบัดสีย้อมในนํ้าเสียได้โดยใช้หลักการโฟโตแคตาไลติกร่วมกับพลังงานแสงธรรมชาติในช่วงตามองเห็น ใช้งานได้สะดวกและนำกลับมาใช้ซํ้าได้ใหม่ โดยการใช้แม่เหล็กดูดจับไมโครแคปซูลไว้ ------------ ------12/06/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 3 หน้า ข้อถือสิทธิ1.องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคติกไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ประกอบด้วยวัฏภาคกระจาย 1. มอนอเมอร์ (Monomer) เท่ากับ 50-70 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัฏภาคกระจาย 2. อนุภาคนาโนบิสมัทวานาเดต (Bismuth vanadate nanoparticle) เท่ากับ 20-45 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนักของวัฏภาคกระจาย 3. อนุภาคนาโนสารแม่เหล็ก (Magnetic nanoparticle) เท่ากับ 5-10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัฏภาคกระจาย 4. ตัวริเริ่มปฏิกิริยา (Initiator) เท่ากับ 4-8 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของมอนอเมอร์ 5. ไอโอโดฟอร์ม (Iodoform) เท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์โดยโมล ของตัวริเริ่มปฏิกิริยาวัฏภาคต่อเนื่อง 6. สารลดแรงตึงผิว เท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัฏภาคต่อเนื่อง โดยน้ำเป็นตัวทำละลายในวัฏภาคต่อเนื่อง2.องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไสตึกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง มอนอเมอร์ (Monomer) สามารถเลือกได้จาก เมทิลเมทาคริเลต (methyl methacrylate; MMA) เท่ากับ 60-80 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของมอนอเมอร์ เมทิลอะคริเลต(methylacrylate) เท่ากับ 10-20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของมอนอเมอร์ ไดไวนิลเบนซีน (Divinyl Benzene)เท่ากับ 10-20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของมอนอเมอร์ ทั้งสามอย่างรวมกัน3.องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ตัวริเริ่มปฏิกิริยา สามารถเลือกได้จาก ชนิดละลายในน้ำมัน4.องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง สารลดแรงตึงผิว สามารถเลือกได้จาก ชนิดไม่มีประจุ5.องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมใบน้ำเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-4 ข้อใดข้อหนึ่ง โดยที่ อัตราส่วนระหว่างวัฏภาคกระจาย : วัฏภาคต่อเนื่อง เท่ากับ 10-20 ต่อ 80-90 โดยนน้ำหนัก หน้า 2 ของจำนวน 3 หน้า6.องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่ทุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-5 ที่ซึ่ง ส่วนประกอบที่เหมาะสมที่สุด ประกอบด้วย 1. มอนอเมอร์ (Monomer) เท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัฏภาคกระจาย 2. อนุภาคนาโนบิสมัทวานาเดต (Bismuth vanadate nanoparticle) เท่ากับ 35 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนักของวัฏภาคกระจาย 3. อนุภาคนาโนสารแม่เหล็ก (Magnetic nanopartide) เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัฏภาคกระจาย 4. ตัวริเริ่มปฏิกิริยา (Initiator) เท่ากับ 8 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของมอนอเมอร์ 5. ไอโอโดฟอร์ม (Iodoform) เท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์โดยโมล ของตัวริเริ่มปฏิกิริยาวัฏภาคต่อเนื่อง 6. สารลดแรงตึงผิว เท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัฏภาคต่อเนื่อง โดยน้ำเป็นตัวทำละลายในวัฏภาคต่อเนื่อง7.องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่ทุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสิย้อมในน้ำเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-6 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง มอนอเมอร์ (Monomer) สามารถเลือกได้จากเมทิลเมทาคริเลต (methyl methacrylate; MMA) เท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของมอนอเมอร์เมทิลอะคริเลต (methylacrylate) เท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของมอนอเมอร์ ไดไวนิลเบนซ็น(Divinyl Benzene) เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของมอนอเมอร์8.องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่ทุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-7 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง โดยอัตราส่วนระหว่างวัฏภาคกระจาย: วัฏภาคต่อเนื่อง เท่ากับ 10 ต่อ 90 โดยน้ำหนัก9.กรรมวิธีการเตรียมพอสิเมอร์ไมโครแคปซูลทุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-8 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง มีขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 โดยผสมมอนอเมอร์ ตัวริเริ่มปฏิกิริยา และไอโอโดฟอร์ม ให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วผสมอนุภาคนาโนสารโฟโตแคตาไลติก และอนุภาคนาโนสารแม่เหล็กลงไปกระจายตัว เรียกว่า วัฏภาคกระจายขั้นตอนที่ 2 จากนั้นผสมกับขั้นของสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุที่ละลายในน้ำ ที่เรียกว่า วัฏภาคต่อเนื่องทำการปั่นด้วยอัตราเร็ว 5,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที นำสารแขวนลอยของหยดขั้นวัฏภาคกระจายที่กระจายตัวอยู่ในวัฏภาคต่อเนื่อง โดยหยดของวัฎภาคกระจายจะมีขนาดในระดับไมโครเมตร ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 จั่วโมง ภายใต้บรรยากาศแก๊สไนโตรเจน หน้า 3 ของจำนวน 3 หน้าขั้นตอนที่ 3 การนำไปใช้งานของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่เตรียมได้ สามารถนำไปใช้นำบัดสีย้อมในน้ำเสียได้โดยใช้หลักการโฟโตแคตาไลติกร่วมกับพลังงานแสงธรรมชาติในช่วงตามองเห็น ใช้งานได้สะดวกและนำกลับมาใช้ซํ้าได้ใหม่ โดยการใช้แม่เหล็กดูดจับไมโครแคปซูลไว้ ------------ หน้า 1 ของจำนวน 3 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ประกอบด้วย วัฏภาคกระจาย 1. มอนอเมอร์ (Monomer) เท่ากับ 50-70 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัฏภาคกระจาย 2. อนุภาคนาโนบิสมัทวานาเดต (Bismuth vanadate nanoparticle) เท่ากับ 20-45 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนักของวัฏภาคกระจาย 3.อนุภาคนาโนสารแม่เหล็ก (Magnetic nanoparticle) เท่ากับ 5-10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัฏภาคกระจาย 4. ตัวริเริ่มปฏิกิริยา (Initiator) เท่ากับ 4-8 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของมอนอเมอร์ 5. ไอโอโดฟอร์ม (Iodoform) เท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์โดยโมล ของตัวริเริ่มปฏิกิริยา วัฏภาคต่อเนื่อง 6. สารลดแรงตึงผิว เท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัฏภาคต่อเนื่อง โดยน้ำเป็นตัวทำละลายในวัฏภาคต่อเนื่อง 2.องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง มอนอเมอร์ (Monomer) สามารถเลือกได้จาก เมทิลเมทาคริ เลต (methyl methacrylate; MMA) เท่ากับ 60-80 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของมอนอเมอร์ เมทิลอะคริเลต (methylacrylate) เท่ากับ 10-20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของมอนอเมอร์ ไดไวนิลเบนซีน (Divinyl Benzene) เท่ากับ 10-20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของมอนอเมอร์ ทั้งสามอย่างผสมรวมกัน 3.องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลตึกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ตัวริเริ่มปฏิกิริยา สามารถเลือกได้จาก ชนิดละลายในน้ำมัน 4.องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง สารลดแรงตึงผิว สามารถเลือกได้จาก ชนิดไม่มีประจุ 5.องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสิย้อมในน้ำเสีย ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-4 ข้อใดข้อหนึ่ง โดยที่ อัตราส่วนระหว่างวัฏภาคกระจาย : วัฏภาค ต่อเนื่อง เท่ากับ 10-20 ต่อ 80-90 หน้า 2 ของจำนวน 3 หน้า 6.องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-5 ที่ซึ่ง ส่วนประกอบที่เหมาะสมที่สุด ประกอบด้วย 1. มอนอเมอร์ (Monomer) เท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัฏภาคกระจาย 2.อนุภาคนาโนบิสมัทวานาเดต (Bismuth vanadate nanoparticle) เท่ากับ 35 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนักของวัฏภาคกระจาย 3. อนุภาคนาโนสารแม่เหล็ก (Magnetic nanoparticle) เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัฏภาคกระจาย 4. ตัวริเริ่มปฏิกิริยา (Initiator) เท่ากับ 8 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของมอนอเมอร์ 5. ไอโอโดฟอร์ม (Iodoform) เท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์โดยโมล ของตัวริเริ่มปฏิกิริยา วัฏภาคต่อเนื่อง 6. สารลดแรงตึงผิว เท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัฏภาคต่อเนื่อง โดยน้ำเป็นตัวทำละลายในวัฏภาคต่อเนื่อง 7.องค์ประกอบของพอลิเมอริไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-6 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง มอนอเมอร์ (Monomer) สามารถเลือกได้จาก เมทิลเมทาคริเลต (methyl methacrylate; MMA) เท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของมอนอเมอร์ เมทิลอะคริเลต (methylacrylate) เท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของมอนอเมอร์ ไดไวนิลเบนซีน (Divinyl Benzene) เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของมอนอเมอร์ 8.องค์ประกอบของพอลีเมอร์ไมโครแคปซูลที่หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-7 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง โดยอัตราส่วนระหว่างวัฏภาคกระจาย: วัฏภาค ต่อเนื่อง เท่ากับ 10 ต่อ 90 9.กรรมวิธีการเตรียมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลหุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่ง นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-8 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง มีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 โดยผสมมอนอเมอร์ ตัวริเริ่มปฏิกิริยา และไอโอโดฟอร์ม ให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วผสมอนุภาคนา โนสารโฟโตแคตาไลติก และอนุภาคนาโนสารแม่เหล็กลงไปกระจายตัว เรียกว่า วัฏภาคกระจาย ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นผสมกับขั้นของสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุที่ละลายในน้ำ ที่เรียกว่า วัฏภาคต่อเนื่อง ทำการบินด้วยอัตราเร็ว 5,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที นำสารแขวนลอยของหยดขั้นวัฏภาคกระจายที่ กระจายตัวอยู่ในวัฏภาคต่อเนื่อง โดยหยดของวัฏภาคกระจายจะมีขนาดในระดับไมโครเมตร ให้ความร้อนที่ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ภายใต้บรรยากาศแก๊สไนโตรเจน หน้า 3 ของจำนวน 3 หน้า ขั้นตอนที่ 3 การนำไปใช้งานของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่เตรียมได้ สามารถนำไปใช้บำบัดสีย้อมในน้ำเสียได้ โดยใช้หลักการโฟโตแคตาไลติกร่วมกับพลังงานแสงธรรมชาติในช่วงตามองเห็นใช้งานได้สะดวกและนำกลับมา ใช้ซํ้าได้ใหม่ โดยการใช้แม่เหล็กดูดจับไมโครแคปซูลไว้ 10. กรรมวิธีการเตรียมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลหุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามข้อถือสิทธิ 1-9 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง ไมโครแคปซูลที่เตรียมได้มีประสิทธิภาพในการ บำบัดสีย้อม ได้แก่ เมทิลสีนบลู (Methylene Blue) หรือ โรดามีน บี (Rhodamine B) ที่อยู่ในช่วง 20-50 มิลลิกรัมของสีย้อมต่อกรัมของอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติก และสามารภนำพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่เตรียม ได้ กลับมาใช้ซํ้าได้ใหม่ 5 - 20 ครั้ง