ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1803002462

วันที่ขอ : 24 Oct 2561

วันที่รับคำขอ : 24 Oct 2561

เลขที่ประกาศ : 16849

วันที่ประกาศ : 16 Oct 2563

เล่มที่ประกาศ : 10 / 2563

เลขที่สิทธิบัตร : 16849

วันที่จดทะเบียน : 16 Oct 2563

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสุจยา ฤทธิศร

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกากใยสับปะรด

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : 11 Mar 2564

IPC/ID

D21C 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกากใยสับปะรด ประกอบด้วย การทำให้กากใยสับปะรดแห้ง การเตรียม เยื่อกระดาษ การฟอกเยื่อกระดาษ การขึ้นรูปแผ่นกระดาษ และการเติมแต่งสี เพื่อให้ได้กระดาษจากกากใย สับปะรดจากเนื้อของสับปะรดรวมถึงตาของสับปะรด ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตสับปะรด แปรรูป โดยจะได้เนื้อกระดาษที่มีลักษณะเฉพาะคือมีความเนียน และมองเห็นลายเส้นของเส้นใยกากสับปะรด และในบางจุดอาจมีส่วนของตาสับปะรดติดอยู่ ก่อให้เกิดลวดลายที่แปลกตา สามารถน่ามาใช้ในงานประดิษฐ์ ต่างๆ เช่น ทำดอกไม้ประดิษฐ์ โคมไฟ ถุง เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุเหลือใช้จาก ภาคอุตสาหกรรม และผลผลิตทางการเกษตร และช่วยรักษาสิ่งแวดส้อม ลดการเกิดก๊าซที่เกิดจากกระบวนการ ย่อยสลาย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------12/06/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกากใยสับปะรด ประกอบด้วย ก. การทำให้แห้ง โดยนำเนื้อของสับปะรดรวมถึงตาของสับปะรดมาบีบรีดน้ำออกให้หมด จนทำให้เหลือ เพียงส่วนที่เป็นเส้นใยซึ่งจะเรียกส่วนนี้ว่ากากใยสับปะรด นำไปทำให้แห้งโดยการตากแดดให้แห้งด้วยกรรมวิธี ต่างๆ ที่เลือกได้จาก การอบด้วยรังสียูวี การอบด้วยรังสีอินฟาเรด การตากให้แห้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ข. การเตรียมเยื่อกระดาษโดยนำก

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------12/06/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกากใยสับปะรด ประกอบด้วย ก. การทำให้แห้ง โดยนำเนื้อของสับปะรดรวมถึงตาของสับปะรดมาบีบรีดน้ำออกให้หมด จนทำให้เหลือ เพียงส่วนที่เป็นเส้นใยซึ่งจะเรียกส่วนนี้ว่ากากใยสับปะรด นำไปทำให้แห้งโดยการตากแดดให้แห้งด้วยกรรมวิธี ต่างๆ ที่เลือกได้จาก การอบด้วยรังสียูวี การอบด้วยรังสีอินฟาเรด การตากให้แห้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ข. การเตรียมเยื่อกระดาษโดยนำกากใยสับปะรดที่ได้จากข้อ ก. มาเพื่อผลิตเป็นเยื่อกระดาษโดยใช้ กากใยสับปะรด 20-25% โดยน้ำหนัก และน้ำสะอาด 75-85% โดยน้ำหนัก ต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide ) 20-25 %โดยน้ำหนัก เนินระยะเวลา 120-150 นาที ที่อุณหภูมิ 80-90 องศา เซลเซียส กวนเยื่อกระดาษกลับขึ้นลงตลอดเวลา จากนั้นล้างทำความสะอาดเยื่อกระดาษด้วยน้ำสะอาดเพื่อล้างสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ออก จะได้เยื่อกระดาษจากกากใยสับปะรด ค. การฟอกเยื่อกระดาษ โดยนำเยื่อกระดาษจากกากใยสับปะรด ที่ได้จากข้อ ข. มาฟอกด้วยสารฟอกเยื่อกระดาษ โดยการต้มที่อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส เนินเวลา 120-150 นาที จากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วจึงล้างด้วยน้ำให้สะอาดจนเยื่อกระดาษมีลักษณะหายลื่น จะได้เยื่อกระดาษจากกากใยสับปะรดที่ผ่านการฟอกเรียบร้อยแล้ว ง. การขึ้นรูปแผ่นกระดาษ โดยนำเยื่อกระดาษจากกากใยสับปะรดที่ผ่านการฟอกเรียบร้อยแล้วมาตีกระจายลงในแม่พิมพ์ขึ้นรูปกระดาษ แล้วจึงผึ่งให้แห้งในที่ร่ม จากนั้นทำการลอกแผ่นกระดาษออกจากแม่พิมพ์ จะได้กระดาษจากกากใยสับปะรด2. กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกากใยสับปะรดตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง สารฟอกเยื่อกระดาษ ประกอบด้วย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาตร10-15 % โดยปริมาตร แมกนีเซียมซัลเฟตปริมาตร0.04-0.06 % โดยปริมาตร โซเดียมซิลิเกตปริมาตร1.5-2.5 % โดยปริมาตร ปรับปริมาตรด้วยน้ำให้ได้ปริมาตร100 % โดยปริมาตร3. กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกากใยสับปะรดตามข้อถือสิทธิที่ 2 ที่ซึ่ง ปรับค่าความเนินกรด-ด่าง (pH) ของสารฟอกเยื่อกระดาษให้อยู่ในช่วง 10.5 - 114. กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกากใยสับปะรดตามข้อถือสิทธิที่ 1 -3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง ที่ซึ่ง ประกอบเพิ่มเติมด้วยการเติมสารให้สีต่างๆ โดยเติมสีลงไปกับเยื่อกระดาษในเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน ค. เพื่อให้ได้กระดาษจากกากใยสับปะรดที่มีสีสันสวยงาม ที่เลือกได้จาก สีผสมอาหาร สีจากธรรมซาติ หรือสีสังเคราะห์ อย่างน้อยหนึ่งชนิด หรือไม่เติม ------------ หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกากใยสับปะรด ประกอบด้วย ก. การทำให้แห้ง โดยนำเนื้อของสับปะรดรวมถึงตาของสับปะรดมาบีบรีดน้ำออกให้หมด จนทำให้เหลือ เพียงส่วนที่เป็นเส้นใยซึ่งจะเรียกส่วนนี้ว่ากากใยสับปะรด แล้วจึงนำไปทำให้แห้งด้วยกรรมวิธีต่างๆ ที่เลือกได้ จาก การอบด้วยรังสียูวี การอบด้วยรังสีอินฟาเรด หรือการตากให้แห้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ข. การเตรียมเยื่อกระดาษโดยนำกากใยสับปะรดที่ได้จากข้อ ก. มาเพื่อผลิตเป็นเยื่อกระดาษโดยใช้ กากใยสับปะรด 20-25%โดยน้ำหนัก และน้ำสะอาด 75-85% โดยน้ำหนัก ต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxy ) 20-25 %โดยน้ำหนัก เป็นระยะเวลา 120-150 นาที ที่อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส กวนเยื่อกระดาษกลับขึ้นลงตลอดเวลา จากนั้นล้างทำความสะอาดเยื่อกระดาษด้วยน้ำสะอาดเพื่อล้าง สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ออก จะได้เยื่อกระดาษจากกากใยสับปะรด ค. การฟอกเยื่อกระดาษโดยนำเยื่อกระดาษจากกากใยสับปะรด ที่ได้จากข้อ ข. มาฟอกด้วยสารฟอก เยื่อกระดาษ โดยการต้มที่อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120-150 นาที จากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้เย็นก่อน แล้วจึงล้างด้วยน้ำให้สะอาดจนเยื่อกระดาษมีลักษณะหายลื่น จะได้เยื่อกระดาษจากกากใยสับปะรดที่ผ่านการ ฟอกเรียบร้อยแล้ว ง. การขึ้นรูปแผ่นกระดาษ โดยนำเยื่อกระดาษจากกากใยสับปะรดที่ผ่านการฟอกเรียบร้อยแล้วมาตี กระจายลงในแม่พิมพ์ขึ้นรูปกระดาษ แล้วจึงผึ่งให้แห้งในที่ร่ม จากนั้นทำการลอกแผ่นกระดาษออกจาก แม่พิมพ์ จะได้กระดาษจากกากใยสับปะรด 2. กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกากใยสับปะรดตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง สารฟอกเยื่อกระดาษ ประกอบด้วย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ปริมาตร 10-15 % โดยปริมาตร แมกนีเซียมซัลเฟต ปริมาตร 0.04-0.06 % โดยปริมาตร โซเดียมซิลิเกต ปริมาตร 1.5-2.5 %โดยปริมาตร ปรับปริมาตรด้วยน้ำให้ได้ ปริมาตร 100 % โดยปริมาตร 3. กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกากใยสับปะรดตามข้อถือสิทธิที่ 2 ที่ซึ่ง ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของ สารฟอกเยื่อกระดาษให้อยู่ในช่วง 10.5 - 11 4. กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกากใยสับปะรดตามข้อถือสิทธิที่ 1 -3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง ประกอบเพิ่มเติม ด้วยการเติมสารให้สีต่างๆ โดยเติมสีลงไปกับเยื่อกระดาษในเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน ค. เพื่อให้ได้กระดาษจากกาก ใยสับปะรดที่มีสีสันสวยงาม ที่เลือกได้จาก สีผสมอาหาร สีจากธรรมชาติ หรือสีสังเคราะห์ อย่างน้อยหนึ่งขนิด หรือไม่เติม