ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1903000488

วันที่ขอ : 26 Feb 2562

วันที่รับคำขอ : 26 Feb 2562

เลขที่ประกาศ : 18000

วันที่ประกาศ : 08 Jul 2564

เล่มที่ประกาศ : 7 / 2564

เลขที่สิทธิบัตร : 18000

วันที่จดทะเบียน : 08 Jul 2564

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาววรนุศย์ ทองพูล

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กระบวนการเตรียมวัสดุประกอบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวเพื่อใช้ในการดูดซับและเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

สถานะสุดท้าย : ชำระค่ารับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาคำขอรับอนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 08 Jul 2564

IPC/ID

B01J 20/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ------02/10/2562------(OCR)                        หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า                             บทสรุปการประดิษฐ์            การเตรียมวัสดุประกอบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวเพื่อใช้ในการดูดซับ และเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ประกอบด้วย แกลบข้าว ไทเทเนียมไอโซโพรพอกไซด์ (titanium (IV) isopropoxide ; TTIP) เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol, absolute (denatured)) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide ; NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid ; HCI) และ นํ้ากลั่น ซึ่งมีกรรมวิธี ดังนี้ การเตรียมอนุภาคนาโนซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว และการเตรียมวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิ ลิกาจากเถ้าแกลบข้าว โดยสามารถผลิตอนุภาคนาโนซิลิกาจากแกลบข้าวที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และนำมาสกัดเป็นอนุภาคนาโนซิลิกาด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นนำมาอบ และเผาต่อที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยการเตรียมวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมได ออกไซด์ (titanium dioxide; Ti02) และซิลิกา (silica; Si02) จากเถ้าแกลบข้าว ที่มีปริมาณแตกต่างกัน-เพื่อ สังเคราะห์วัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และอนุภาคนาโนซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว วัสดุผสมนี้สามารถ นำมาใช้เป็นวัสดุดูดซับและตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการบำบัดสีย้อม ------------                                                   หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า                                                        บทสรุปการประดิษฐ์           การเตรียมวัสดุประกอบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวเพื่อใช้ในการดูดซับ และเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ประกอบด้วย แกลบข้าว ไทเทเนียมไอโซโพรพอกไซด์ (titanium (IV) isopropoxide ; TTIP) เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol, absolute (denatured)) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide ; NaOH) เมทิลลีนบลู (methylene blue) กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid HCI) และ น้ำกลั่น ซึ่งมีกรรมวิธีดังนี้ การเตรียมอนุภาคนาโนซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว และการเตรียมวัสดุผสม นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว โดยสามารถผลิตอนุภาคนาโนซิลิกาจากแกลบข้าวที่ ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และนำมาสกัดเป็นอนุภาคนาโนซิลิกาด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นนำมาอบและเผาต่อที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยการ เตรียมวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide; TiO2) และซิลิกา (silica; SiO2) จากเถ้าแกลบ ข้าว ที่มีปริมาณแตกต่างกัน-เพื่อสังเคราะห์วัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และอนุภาคนาโนซิลิกาจากเถ้า แกลบข้าว วัสดุผสมนี้สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุดูดซับและตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการบำบัดสีย้อม

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------02/10/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กระบวบการเตรียมวัสดุประกอบบาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวเพื่อใช้ในการดูดซับ และเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก. การเตรียมอนุภาคนาโนซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว ก-1. นำแกลบข้าวไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วน้าเถ้าแกลบข้าวที่ได้ ปริมาณ 10 กรัม เติมลงในโซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาณ

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------02/10/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กระบวบการเตรียมวัสดุประกอบบาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวเพื่อใช้ในการดูดซับ และเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก. การเตรียมอนุภาคนาโนซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว ก-1. นำแกลบข้าวไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วน้าเถ้าแกลบข้าวที่ได้ ปริมาณ 10 กรัม เติมลงในโซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาณ 100 มิลลิลิตร จากนั้นน้าไปต้มที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และกวนสารไปพร้อมกันที่ ความเร็ว300 รอบต่อนาที ก-2. กรองเพื่อแยกตะกอนออก โดยใช้เครื่องปั๊มสุญญากาศ แล้วหยดกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acd) ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ลงไปในสารละลายเพื่อให้ได้ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เท่ากับ 7 พร้อมกวน ตลอดเวลา ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้ผลิภัณฑ์ที่มิลักษณะเป็นเจล ก-3. นำเจลไปอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นบดให้ละเอียด แล้วนำไปเผา ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จะได้อนุภาคนาโนซีลิกาจากเถ้าแกลบข้าวที่มิลักษณะเป็น ผงละอียดสีขาว ข. การเตรียมวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide; Ti02) และซิลิกา (silica; Si02) จาก เถ้าแกลบข้าว ข-1. นำอนุภาคนาโนซิลิกา (silica) ที่ได้จากข้อ ก ที่ปริมาณร้อยละ 0.125 - 0.75 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เติมลงในเอทิลแอลกอฮอล์ 143 มิลลิลิตร จากนั้นน้าไปสั่นด้วยเครื่องอัลตราโซนิค (ultrasonic) เป็นเวลา 30 นาที ข-2. เติมไทเทเนียมไอโซโพรพอกไซด์ (titanium (IV) isopropoxide ; TTIP) 8.9 มิลลิลิตร กวนด้วย เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อนพร้อมใส่แท่งแม่เหล็กกวนสารลงไปด้วย เป็นเวลา 15 นาที แล้วเติมน้ำกลั่น 1.6 มิลลิลิตร จากนั้นกวนต่อด้วยเครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน เป็นเวลา 45 นาที ข-3. ค่อย ๆ หยดกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid; HCI) ความเข้มข้น 1 โมลาร์ เพื่อให้ได้ค่าความ เป็นกรดต่าง เท่ากับ 3 และกวนตลอดเวลา ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะเป็นเจล ข-4. นำเจลที่ได์ไปอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทำการบด แล้วนำไปเผา ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จะได้วัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide; Ti02) และซิลิกา (silica; Si02) จากเถ้าแกลบข้าว ที่มิลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว ------------ หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กระบวนการเตรียมวัสดุประกอบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวเพื่อใข้ในการดูดซับ และเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1. การเตรียมอนุภาคนาโนซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว 1.1 นำแกลบข้าวไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วนำเถ้าแกลบข้าวที่ได้ ปริมาณ 10 กรัม เติมลงในโซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาณ 100 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปต้มที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และกวนสารไปพร้อมกันที่ ความเร็ว300 รอบต่อนาที 1.2 กรองเพื่อแยกตะกอนออก โดยใช้เครื่องปั๊มสุญญากาศ แล้วหยดกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acd) ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ลงไปในสารละลายเพื่อให้ได้ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เท่ากับ 7 พร้อมกวน ตลอดเวลา ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้ผลิตภัฑ์ที่มีลักษณะเป็นเจล 1.3 นำเจลไปอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นบดให้ละเอียด แล้วนำไปเผา ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จะได้อนุภาคนาโนซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวที่มีลักษณะเป็น ผงละอียดสีขาว 2. การเตรียมวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide; TiO2) และซิลิกา (silica; SiO2) จาก เถ้าแกลบข้าว 2.1 นำอนุภาคนาโนซิลิกา (silica) ที่ได้จากข้อ 1 ที่ปริมาณร้อยละ 0.125 - 0.75 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เติมลงในเอทิลแอลกอฮอล์ 143 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปสั่นด้วยเครื่องอัลตราโซนิค (ultrasonic) เป็นเวลา 30 นาที 2.2 เติมไทเทเนียมไอโซโพรพอกไซด์ (titanium (IV) isopropoxide ; TTIP) 8.9 มิลลิลิตร กวนด้วยเครื่อง กวนสารแบบให้ความร้อนพร้อมใส่แท่งแม่เหล็กกวนสารลงไปด้วย เป็นเวลา 15 นาที แล้วเติมน้ำกสั่น 1.6 มิลลิลิตร จากนั้นกวนต่อด้วยเครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน เป็นเวลา 45 นาที 2.3 ค่อย ๆ หยดกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid; HCI) ความเข้มข้น 1 โมลาร์ เพื่อให้ได้ค่าความ เป็นกรดด่าง เท่ากับ 3 พร้อม และกวนตลอดเวลา ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะเป็นเจล 2.4 นำเจลที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทำการบด แล้วนำไปเผาที่ อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จะได้วัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide; TiO2) และซิลิกา (silica; SiO2) จากเถ้าแกลบข้าว ที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว 2. กระบวนการเตรียมวัสดุประกอบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวเพื่อใช้ในการดูดซับ และเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งผงวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide; TiO2) และซิลิกา (silica; SiO2) จากเถ้าแกลบข้าว ที่ได้จะมีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า 3. กระบวนการเตรียมวัสดุประกอบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวเพื่อใช้ในการดูดซับ และเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่งผงวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide; TiO2) และซิลิกา (silica; SiO2) จากเถ้าแกลบข้าว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 นาโนเมตร