ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1903000491

วันที่ขอ : 28 Jun 2561

วันที่รับคำขอ : 26 Feb 2562

เลขที่ประกาศ : 17883

วันที่ประกาศ : 17 Jun 2564

เล่มที่ประกาศ : 6 / 2564

เลขที่สิทธิบัตร : 17883

วันที่จดทะเบียน : 17 Jun 2564

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายกีรติบุตร กาญจนเสถียร

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 31 Mar 2565

IPC/ID

G08B 21/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ------24/07/2563------(OCR) ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหาย หรือแท็ก ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ (1) โมดูลสื่อสารไร้สายบลูทูธ (2)โมดูลกระจายสัญญาณเสียง (3) โมดูลแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (4) ทำหน้าที่จัดการด้านพลังงานเพื่อให้แท็กสามารถทำงานได้ โดยเลือกได้จากแบตเตอร์รี่หรือการชาร์จจากยูเอสบี สวิตช์ (5) ทำหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิดการทำงานของแท็ก ทำการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณไร้สายไปยังอุปกรณ์พกพา (6) ชุดอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์พกพา ที่จะถูกพกติดตัวผู้ปกครองหรือเจ้าของทรัพย์สิน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการสื่อสารไร้สายที่อุปกรณ์พกพารองรับ ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกันแบบ1-1 (one-to-one) การใช้งานโมดูลกระจายสัญญาณเสียงที่ให้ความดังไม่เกิน 120 เดซิเบล เนื่องจากบางสถานการณ์เมื่ออยู่ในที่สาธารณาที่มีผู้คนมาก จะต้องการเสียงที่ดังมากพอเพื่อดึงความสนใจและไม่ให้ดังจนเกินไปเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบการได้ยินในกรณีที่ใช้กับเด็กและเยาวชน มีการทำงานของโมดูลแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งสามารถใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่แบบชาร์จไม่ได้หรือการใช้แบตเตอร์รี่แบบชาร์จได้และใช้การชาร์จจากยูเอสบี การออกแบบกล่องใส่อุปกรณ์หรือแท็กโดยให้ออกแบบให้เล็กที่สุดเพื่อการซ่อนตัวอุปกรณ์ในกระเป๋าหรือเสื้อผ้า การสร้างระบบแจ้งเตือนในแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเมื่อสัญญาณบลูทูธที่เชื่อมต่ออยู่กับแท็กถูกตัดขาด ผู้ใช้สามารถเปิด/ปิดการทำงานของแท็กได้โดยกดที่สวิตช์ที่อยู่บนตัวของแท็ก ------------ ------02/10/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือแท็กและอุปกรณ์พกพา ซึ่งภายในประกอบด้วยโมดูลควบคุม โมดูลกระจายสัญญาณเสียงและโมดูลจัดการพลังงาน รวมถึงสวิขต์เพื่อเปิด-ปิดการทำงานของแท็ก อุปกรณ์พกพาทำการเชื่อมต่อกับแท็กด้วยสัญญาณบลูทูธและแจ้งเตือนเมื่อสัญญาณขาดหาย ทั้งสองส่วนจะแจ้งเตือนพร้อมกันทันทีเมื่อสัญญาณการเชื่อมต่อขาดหาย ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกันแบบ 1-1 การใช้งานโมดูลกระจายสัญญาณเสียงที่ให้ความดังไม่เกิน120 เดซิเบล เนื่องจากบางสถานการณ์เมื่ออยู่ในที่สาธารณาที่มีผู้คนมาก จะต้องการเสียงที่ดังพอเพื่อดึงความสนใจและไม่ให้ดังจนเกินไปเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบการได้ยินในกรณีที่ใช้กับเด็ก มีการทำงานของโมดูลแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งสามารถใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่แบบชาร์จไม่ได้หรือการใช้แบตเตอร์รี่แบบชาร์จได้และใช้การขาร์จจากยูเอสบี การออกแบบกล่องใส่อุปกรณ์หรือแท็กโดยให้ออกแบบให้เล็กที่สุดเพื่อการซ่อนตัวอุปกรณ์ในกระเป๋าหรือเสื้อผ้า การสร้างระบบแจ้งเตือนบนอุปกรณ์พกพาเมื่อสัญญาณบลูทูธที่เขื่อมต่ออยู่กับแท็กขาดหาย โดยมีจุดมุ่งหมายของสิ่งประดิษฐ์คือ เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนเมื่อกระบวนการลักพาตัวเด็ก การหลงกับผู้ปกครอง หรือการขโมยสิ่งของกำลังเกิดขึ้น ณ ขณะนั้น เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง ------------ หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ ระบบป้องกันบุคคลและสิ่งของหายประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ แท็กและแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ พกพาซึ่งภายในประกอบด้วยโมดูลควบคุม โมดูลกระจายสัญญาณเสียงและโมดูลจัดการพลังงาน รวมถึงสวิชต์ เพื่อเปิด-ปิดการทำงานของแท็ก แอพพลิเคชั่นมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับแท็กด้วยสัญญาณบลูทูธและแจ้งเตือน เมื่อสัญญาณขาดหาย ทั้งสองส่วนจะแจ้งเตือนพร้อมกันทันทีเมื่อสัญญาณการเชื่อมต่อขาดหาย ซึ่งเป็นการ เชื่อมต่อกันแบบ 1-1 การใฃ้งานโมดูลกระจายสัญญาณเสียงที่ให้ความดัง 120 เดซิเบล เนื่องจากบาง สถานการณ์เมื่ออยู่ในที่สาธารณาที่มีผู้คนมาก จะต้องการเสียงที่ดังพอเพื่อดึงความสนใจและไม่ให้ดังจนเกินไป เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบการได้ยินในกรณีที่ใช้กับเด็ก มีการทำงานของโมดูลแหล่งจ่าย พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งสามารถใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่แบบชาร์จไม่ได้หรือการใช้แบตเตอร์รี่แบบชาร์จ ได้และใช้การชาร์จจากยูเอสบี การออกแบบกล่องใส่อุปกรณ์หรือแท็กโดยให้ออกแบบให้เล็กที่สุดเพื่อการซ่อน ตัวอุปกรณ์ในกระเป๋าหรือเสื้อผ้า การสร้างระบบแจ้งเตือนในแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเมื่อสัญญาณบลู ทูธที่เชื่อมต่ออยู่กับแท็กขาดหาย โดยมีจุดมุ่งหมายของสิ่งประดิษฐ์คือ เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนเมื่อกระบวนการ ลักพาตัวเด็ก การหลงกับผู้ปกครอง หรือการขโมยสิ่งของกำลังเกิดขึ้น ณ ขณะนั้น เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะ เกิดขึ้นในภายหลัง

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------25/12/2563------(OCR) 1. ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ที่ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกัน และแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหาย หรือแท็ก ที่มีโมดูลจัดการพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (4) ทำหน้าที่ จัดการด้านพลังงาน เพื่อให้แท็กสามารถทำงานได้ และสวิชต์ (5) ทำหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิดการ ทำงานของแท็ก ทำการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณไร้สายไปยังอุปกรณ์พกพา (6) เพื่อทำการแจ้งเตือนผ่าน ระบบการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์พกพา (6) โดยมีลักษณะพิเศษคือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (1) จะทำ หน้า

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------25/12/2563------(OCR) 1. ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ที่ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกัน และแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหาย หรือแท็ก ที่มีโมดูลจัดการพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (4) ทำหน้าที่ จัดการด้านพลังงาน เพื่อให้แท็กสามารถทำงานได้ และสวิชต์ (5) ทำหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิดการ ทำงานของแท็ก ทำการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณไร้สายไปยังอุปกรณ์พกพา (6) เพื่อทำการแจ้งเตือนผ่าน ระบบการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์พกพา (6) โดยมีลักษณะพิเศษคือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (1) จะทำ หน้าที่ประมวลผลวิเคราะห์ค่าและเงื่อนไขโดยจะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พกพา (6) ที่เชื่อมต่อ สัญญาณบลูทูธผ่านโมดูลสื่อสารไร้สาย (2) เมื่อสัญญาณบลูทูธที่เชื่อมต่ออยู่ได้ขาดการเชื่อมต่อจาก อุปกรณ์พกพา (6) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (1) จะทราบได้ทันทีว่าสัญญาณบลูทูธได้ถูกขาดการเชื่อมต่อ แล้ว จากนั้นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ (1) จะสั่งการให้โมดูลกระจายสัญญาณเสียง (3) ทำงานโดยจะ กระจายสัญญาณเสียงออกมาเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองหรือเจ้าของทรัพย์สินทราบ2. ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง อุปกรณ์ พกพา (6) จะทำการเชื่อมต่อกับแท็กผ่านโมดูลสื่อสารไร้สาย (2) และหากการเชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์พกพา (6) กับแท็กถูกตัดขาด สัญญาณเสียงแจ้งเตือนจะถูกส่งออกมาจากโมดูลกระจาย สัญญาณเสียง (3) ที่ถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ (1) และจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ผ่าน ระบบการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์พกพา (6)3. ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง โมดูลสื่อสารไร้สาย (2) เลือกได้จาก สัญญาณบลูทูธพลังงานตํ่า หรือ สัญญาณบลูทูธที่ไม่ใช่พลังงานตํ่า4. ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิที่ 1-3 ข้อใดข้อ หนึ่ง ที่ซึ่ง โมดูลกระจายสัญญาณเสียง (3) ที่ใช้คือ วงจรบัซเซอร์ที่ประกอบไปด้วยบัซเซอร์และตัว ขยายสัญญาณ5. ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิที่ 1-4 ข้อใดข้อ หนึ่ง ที่ซึ่ง โมดูลจัดการพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (4) เลือกได้จาก แบตเตอร์รี่ หรือ การชาร์จไฟฟ้า ผ่านสายยูเอสบี6. ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิ 1-5 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง อุปกรณ์พกพา (6) สามารถเลือกได้จาก สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์พกพา หรือ คอมพิวเตอร์พีซี ------------ ------24/07/2563------(OCR) 1. ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ที่ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกัน และแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหาย หรือแท็ก ที่มีโมดูลจัดการพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (4) ทำหน้าที่ จัดการด้านพลังงาน เพื่อให้แท็กสามารถทำงานได้ และสวิชต์ (5) ทำหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิดการ ทำงานของแท็ก ทำการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณไร้สายไปยังอุปกรณ์พกพา (6) เพื่อทำการแจ้งเตือนผ่าน ระบบการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์พกพา (6) โดยมีลักษณะพิเศษคือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (1) จะทำ หน้าที่ประมวลผลวิเคราะห์ค่าและเงื่อนไขโดยจะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พกพา (6) ที่เชื่อมต่อ สัญญาณบลูทูธได้ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ตผ่านโมดูลสื่อสารไร้สาย (2) เช่น บลูทูธ เมื่อ สัญญาณบลูทูธที่เชื่อมต่ออยู่ได้ขาดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์พกพา (6) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (1) จะ ทราบได้ทันทีว่าสัญญาณบลูทูธได้ถูกขาดการเชื่อมต่อแล้ว จากนั้นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ (1) จะสั่ง การให้โมดูลกระจายสัญญาณเสียง (3) ทำงานโดยจะกระจายสัญญาณเสียงออกมาเป็นการแจ้งเตือน ให้ผู้ปกครองหรือเจ้าของทรัพย์สินทราบ2. ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง อุปกรณ์ พกพา (6) จะทำการเชื่อมต่อกับแท็กผ่านโมดูลสื่อสารไร้สาย (2) และหากการเชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์พกพา (6) กับแท็กถูกตัดขาด สัญญาณเสียงแจ้งเตือนจะถูกส่งออกมาจากโมดูลกระจาย สัญญาณเสียง (3) ที่ถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ (1) และจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ผ่าน ระบบการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์พกพา (6)3. ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง โมดูลสื่อสารไร้สาย (2) เลือกได้จาก สัญญาณบลูทูธพลังงานตํ่า หรือ สัญญาณบลูทูธที่ไม่ใช่พลังงานตํ่า4. ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิที่ 1-3 ข้อใดข้อ หนึ่ง ที่ซึ่ง โมดูลกระจายสัญญาณเสียง (3) ที่ใช้คือ วงจรบัซเซอร์ที่ประกอบไปด้วยบัซเซอร์และตัว ขยายสัญญาณ5. ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิที่ 1-4 ข้อใดข้อ หนึ่ง ที่ซึ่ง โมดูลจัดการพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (4) เลือกได้จาก แบตเตอร์รี่ หรือ การชาร์จไฟฟ้า ผ่านสายยูเอสบี6. ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิ 1-5 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง อุปกรณ์พกพา (6) สามารถเลือกได้จาก สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์พกพา หรือ คอมพิวเตอร์พีซี ------------ ------02/10/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ1. ชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ที่ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือน บุคคลและสิ่งของหาย หรือแท็ก ที่มีโมดูลจัดการพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (4) ทำหน้าที่จัดการด้าน พลังงาน เพื่อให้แท็กสามารถทำงานได้ และสวิซต์ (5) ทำหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิดการทำงานของ แท็ก ทำการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณไร้สายไปยังอุปกรณ์พกพา (6) เพื่อทำการแจ้งเตือนผ่านระบบการ แจ้งเตือนบนอุปกรณ์พกพา (6) โดยมีลักษณะพิเศษคือ ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือน บุคคลและสิ่งของหาย หรือแท็ก ประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ (1) ทำหน้าที่ในการควบคุมการ ทำงานของแท็กและทำการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณไร้สายไปยังอุปกรณ์พกพา (6) ผ่านโมดูลสื่อสารไร้ สายบลูทูธ (2) เพื่อทำการแจ้งเตือนผ่านระบบแจ้งเตือนบนอุปกรณ์พกพา (6) เมื่อการเชื่อมต่อ ระหว่างแท็กและอุปกรณ์พกพา (6) ถูกตัดขาด ไมโครคอนโทรลเลอร์ (1) จะทำการส่งสัญญาณไปยัง โมดูลกระจายสัญญาณเสียง (3) เพื่อทำการส่งเสียงแจ้งเตือนที่มีระดับความตังไม่เกิน 120 เดซิเบล และทำการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์พกพา (6) ผ่านระบบการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์พกพา (6)2. ชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ชื่ง โมดูลสื่อสารไร้สาย (2) เลือกได้จาก สัญญาณบลูทูธพลังงานตํ่า หรือ สัญญาณบลูทูธที่ไมใช่พลังงานตํ่า3. ชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ที่ชึ่ง โมดูลกระจาย สัญญาณเสียง (3) สามารถเลือกได้จาก วงจรบัซเซอร์ที่ประกอบไปด้วยบัซเซอร์และตัวขยายสัญญาณ4. ชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิที่ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง โมดูล จัดการพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (4) เลือกได้จาก แบตเตอร์รี่ หรือ การชาร์จไฟฟ้าผ่านสายยูเอสบี5. ชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิ 1-4 ข้อใดข้อหนึ่ง โดยที่ อุปกรณ์พกพา (6) สามารถเลือกได้จาก สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์พกพา หรือ คอมพิวเตอร์พีซี ------------ หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. ชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ที่ประกอบด้วย แท็ก (1, 2, 3, 4) และ โปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชัน (Application) บนอุปกรณ์พกพา โดยมีลักษณะพิเศษคือ แท็ก (1, 2, 3, 4) ติดตัวบุคคลหรือสิ่งของโดยมีการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบไปด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ (1) ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของแท็ก โมดูลสื่อสารไร้สายบลูทูธ (2) ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อกันระหว่างแท็กและอุปกรณ์พกพา โมดูลกระจายสัญญาณเสียง (3) ทำหน้าที่ ในการส่งเสียงแจ้งเตือน โมดูลจัดการพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (4) ทำหน้าที่จัดการด้านพลังงาน เพื่อให้แท็กสามารถทำงานได้ สวิชต์เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดของแท็ก 2. ชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง โมดูลสื่อสารไร้สาย (2) เลือกได้จาก สัญญาณบลูทูธพลังงานตํ่า หรือ สัญญาณบลูทูธที่ไม่ใช่พลังงานตํ่า 3. ชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง โมดูลกระจาย สัญญาณเสียง (3) สามารถเลือกได้จาก วงจรบัซเซอร์ที่ประกอบไปด้วยบัซเซอร์และตัวขยายสัญญาณ 4. ชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิที่ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง โมดูล จัดการพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (4) เลือกได้จาก แบตเตอร์รี่ หรือ ยูเอสบี 5. ชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิ 1-4 ข้อใดข้อหนึ่ง โดยที่ โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา ทำหน้าที่ในการเฃื่อมต่อกับแท็กผ่านเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายบลู ทูธ สามารถเลือกได้จาก สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์พกพา หรือ คอมพิวเตอร์พีซี 6. ชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ ตามข้อถือสิทธิ 1-5 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง อุปกรณ์ พกพา (6) จะทำการเชื่อมต่อกับแท็กผ่านโมดูลสื่อสารไร้สาย (2) และหากการเชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์พกพา (6) กับแท็กถูกตัดขาด สัญญาณเสียงแจ้งเตือนจะถูกส่งออกมาจากโมดูลกระจาย สัญญาณเสียง (3) ที่ถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ (1) และจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ผ่าน ระบบการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์พกพา (6)