ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1903001057

วันที่ขอ : 01 May 2562

วันที่รับคำขอ : 01 May 2562

เลขที่ประกาศ : 18291

วันที่ประกาศ : 23 Sep 2564

เล่มที่ประกาศ : 9 / 2564

เลขที่สิทธิบัตร : 18291

วันที่จดทะเบียน : 23 Sep 2564

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายฉัตรชัย พลเชี่ยว

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กระบวนการเตรียมฟิล์มบางเหล็กออกไซด์ผสมทังสเตนออกไซด์สำหรับการกำจัดสีย้อม

สถานะสุดท้าย : ออกหนังสือสำคัญเรียบร้อยแล้ว

วันที่ตามสถานะ : 29 Sep 2564

IPC/ID

C25D 11/02

C23C 18/54

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ กระบวนการเตรียมฟิล์มบางเหล็กออกไซด์ (Iron (III) oxide, Fe2O3) ผสมทังสเตนออกไซด์(Tungsten oxide, WO3) เพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าแอโนด สำหรับการกำจัดสีย้อมภายใต้สภาวะกระตุ้นขั้วไฟฟ้าแอโนดด้วยแสง และศักย์ไฟฟ้า ตามการประดิษฐ์นี้ มีการปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการเตรียมขั้วไฟฟ้าแอโนดให้มี ประสิทธิภาพสูงในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในสารละลายนํ้า มีความคงทน และสามารถขยายขนาดสเกลได้ ง่าย โดยมีขั้นตอนดังนี้ การพัฒนาการเตรียมขั้วไฟฟ้าแอโนด เหล็กออกไซด์ ด้วยเทคนิคอโนไดเซชัน บนตัว รองรับแผ่นเหล็ก ซึ่งเป็นเทคนิคที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถขยายขนาดได้ดี และเพิ่มประสิทธิภาพการ เกิดปฏิกิริยาของขั้วไฟฟ้าด้วยการตรึงสารกึ่งตัวนำทังสเตนออกไซด์ ลงบนขั้วไฟฟ้าเหล็กออกไซด์ ด้วยเทคนิค การจุ่มเคลือบ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ ง่าย สะดวก และประหยัด ที่สำคัญสามารถขยายขนาดสเกลได้ดี นอกจากการ พัฒนาสารกึ่งตัวนำผสมจะมีประสิทธิภาพสูงในการเกิดปฏิกิริยาออกซิชันในสารละลายนํ้าแล้ว ยังมีสมบัติความ คงทนต่อการใช้งานด้วย โดยขั้วไฟฟ้าแอโนดเหล็กออกไซด์/ทังสเตนออกไซด์ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับการกำจัดสารอินทรีย์สิย้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กลไกการเร่งการเกิดปฏิกิริยาที่ผิวหน้า ขั้วไฟฟ้าแอโนดด้วยศักย์ไฟฟ้าและแสง หรือเรียกว่า เทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------28/02/2563------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กระบวนการเตรียมฟิล์มบางเหล็กออกไซด์ผสมทังสเตนออกไซด์สำหรับการกำจัดสีย้อม มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมขั้วไฟฟ้าแอโนด เหล็กออกไซด์บนแผ่นรองรับโลหะเหล็ก 1.1 ทำความสะอาดแผ่นเหล็กด้วยตัวทำละลายสารอินทรีย์ทินเนอร์ ตามด้วยการล้างน้ำกลั่นจนสะอาด และเช็ดให้แห้ง 1.2 หลังจากการทำความสะอาดแผ่นเหล็กเรียบร้

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------28/02/2563------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กระบวนการเตรียมฟิล์มบางเหล็กออกไซด์ผสมทังสเตนออกไซด์สำหรับการกำจัดสีย้อม มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมขั้วไฟฟ้าแอโนด เหล็กออกไซด์บนแผ่นรองรับโลหะเหล็ก 1.1 ทำความสะอาดแผ่นเหล็กด้วยตัวทำละลายสารอินทรีย์ทินเนอร์ ตามด้วยการล้างน้ำกลั่นจนสะอาด และเช็ดให้แห้ง 1.2 หลังจากการทำความสะอาดแผ่นเหล็กเรียบร้อยแล้ว นำแผ่นเหล็กไปตรึงเหล็กออกไซด์ (Iron (III)oxide, Fe2O3) โดยใช้เทคนิคอโนไดเซชัน (Anodization) โดยทำการควบคุมค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ที่ขั้วไฟฟ้าที่ 50โวลต์ ด้วยเครื่องควบคุมศักย์ไฟฟ้า (DC power supply) ผ่านขั้วไฟฟ้าแอโนด(+) และแคโทด(-) โดยทั้งสองขั้วต่ออยู่กับแผ่นเหล็กจุ่มขั้วไฟฟ้าในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ผสมของสารละลายแอมโมเนียมฟลูออไรด์(Ammonium fluoride, NHaF) ความเข้มข้นร้อยละ 0.3 โดยน้ำหนัก ผสมกับน้ำความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก ในตัวทำละลายเอทิลลีนไกลคอล (Ethylene glycol) โดยทำการตรึงเป็นเวลา 10 นาทีจะได้ขั้วไฟฟ้าที่มีเหล็กออกไซด์บนตัวรองรับที่เป็นแผ่นเหล็ก (Iron (III) oxide, Fe2O3) ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมขั้วไฟฟ้าแอโนด ทังสเตนออกไซด์ (Tungsten oxide, W03) บนขั้วไฟฟ้าเหล็กออกไซด์ 2.1 การเตรียมสารละลายกรดทังสติก (Tungstic acid,H2WO4) โดยเตรียมสารละลาย กรดทังสติก(Tungstic acid, FI2WO4) ความเข้มข้น 0.1 โมลต่อลิตร ในตัวทำละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์(Ammonium hydroxide, NH4OH) ความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยปริมาตร จากนั้นนำสารละลายไปให้ความร้อน (Reflux) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง รอจนอุณหภูมิห้อง 2.2 การเคลือบผิวหน้าขั้วไฟฟ้าเหล็กออกไซด์ (Iron (III) oxide, Fe2O3) ด้วยทั้งสเตนออกไซด์(Tungsten oxide, WO3) ด้วยการจุ่มขั้วไฟฟ้าเหล็กออกไซด์ที่เตรียมได้ ลงในสารละลายกรดทังสติก(Tungstic acid, H2WO4) แล้วนำขั้วไฟฟ้าไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที จะได้ขั้วไฟฟ้า เหล็กออกไซด์/ทังสเตนออกไซด์ (Iron (III) oxide/Tungsten oxide, Fe2O3/WO3) เพื่อนำไปใช้ในการกำจัดสีย้อมต่อไป ------------ หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กระบวนการเตรียมฟิล์มบางเหล็กออกไซด์ (Iron (III) oxide, Fe2O3) ผสมทังสเตนออกไซด์ (Tungsten oxide, WO3) สำหรับการกำจัดสีย้อม มีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมขั้วไฟฟ้าแอโนด เหล็กออกไซด์บนแผ่นรองรับโลหะเหล็ก 1.1ทำความสะอาดแผ่นเหล็กด้วยตัวทำละลายสารอินทรีย์ทินเนอร์ ตามด้วยการล้างน้ำกลั่นจน สะอาด และเข็ดให้แห้ง 1.2 หลังจากการทำความสะอาดแผ่นเหล็กเรียบร้อยแล้ว นำแผ่นเหล็กไปตรึงเหล็กออกไซด์ (Iron (III) oxide, Fe2O3) โดยใช้เทคนิคอโนไดเซขัน (Anodization) โดยทำการควบคุมค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ที่ขั้วไฟฟ้าที่ 50 โวลต์ ด้วยเครื่องควบคุมศักย์ไฟฟ้า (DC power supply) (3) ผ่านขั้วไฟฟ้า แอโนด(+) และ แคโทด(-) โดยทั้ง สองขั้วต่ออยู่กับแผ่นเหล็ก (1) จุ่มขั้วไฟฟ้าในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ผสม (2) ของสารละลายแอมโมเนียม ฟลูออไรด์ (Ammonium fluoride, NFI4F) ความเข้มข้นร้อยละ 0.3 โดยน้ำหนัก ผสมกับน้ำความเข้มข้น ร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก ในตัวทำละลายเอทิลลีนไกลคอล (Ethylene glycol) โดยทำการตรึงเป็นเวลา 10 นาที จะได้ขั้วไฟฟ้าที่มีเหล็กออกไซด์บนตัวรองรับที่เป็นแผ่นเหล็ก (Iron (III) oxide, Fe2O3) ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมขั้วไฟฟ้าแอโนด ทังสเตนออกไซด์ (Tungsten oxide, WO3) บนขั้วไฟฟ้าเหล็กออกไซด์ a.การเตรียมสารละลายกรดทังสติก (Tungstic acid, FI2WO4) โดยเตรียมสารละลาย กรดทังสติก (Tungstic acid, FI2WO4) ความเข้มข้น 0.1 โมลต่อลิตร ในตัวทำละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (Ammonium hydroxide, NFH4OFH) ความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยปริมาตร จากนั้นนำสารละลายไปให้ความ ร้อน (Reflux) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง รอจนอุณหภูมิห้อง b. การเคลือบผิวหน้าขั้วไฟฟ้าเหล็กออกไซด์ (Iron (III) oxide, Fe2O3) ด้วยทังสเตนออกไซด์ (Tungsten oxide, WO3) ด้วยการจุ่มขั้วไฟฟ้าเหล็กออกไซด์ (4) ที่เตรียมได้ ลงในสารละลายกรดทังสติก (Tungstic acid, FI2WO4) (5) แล้วนำขั้วไฟฟ้าไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที จะได้ขั้วไฟฟ้า เหล็กออกไซด์/ทังสเตนออกไซด์ (Iron (III) oxide/ Tungsten oxide, Fe2O3/WO3) เพื่อ นำไปใช้ในการกำจัดสีย้อมต่อไป ขั้นตอนที่ 3 การนำขั้วไฟฟ้าเหล็กออกไซด์/ทังสเตนออกไซด์ (Iron (III) oxide/ Tungsten oxide, Fe2O3/WO3) ที่เตรียมได้ไปศึกษาการกำจัดสีย้อม เมื่อได้ขั้วไฟฟ้าเหล็กออกไซด์/ทังสเตนออกไซด์ แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัด สารละลายสีย้อมเมทิลสีนบลู (Methylene blue :MB) ที่ค่าความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยควบคุมค่า ศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองเท่ากับ 1 โวลต์ ด้วยเครื่อง DC power supply (4) ใช้ขั้วไฟฟ้า เหล็กออกไซด์/ ทังสเตนออกไซด์ (Iron (III) oxide/ Tungsten oxide, Fe2O3/WO3) เป็นขั้วไฟฟ้าแอโนด (+) (1) และขั้วไฟฟ้า ทองเหลือง (2) เป็นขั้วไฟฟ้าแคโทด (-)กระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาที่ขั้วไฟฟ้าแอโนดด้วยการให้แสงด้วยหลอด ทังสเตน 25 วัตต์ (3) คนสารละลายตลอดเวลาเวลาด้วยแท่งแม่เหล็ก (Magnetic bar) ตรวจวัดการดูดกลืน แสงของสารละลายสีย้อมเมทิลลีนบลู ทุกๆ 20 นาที เพื่อติดตามประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อม เป็นระยะเวลา หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า 3 ชั่วโมง ด้วยเครื่องเครื่องยูวี วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี (UV-vis spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น ตั้งแต่ 200 - 800 นาโนเมตร (nm) 2. การเตรียมฟิล์มบางเหล็กออกไซด์ผสมทังสเตนออกไซด์สำหรับการกำจัดสีย้อม ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมขั้วไฟฟ้าเหล็กออกไซด์ (Iron (III) oxide, Fe2O3) ด้วยเทคนิคอโนไดเซชัน (Anodization) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเกิดปฏิกิริยาออกซิชันในสารละลายน้ำ คือ การตรึงเหล็ก ออกไซด์ลงบนผิวขั้วไฟฟ้าเหล็กด้วยการใช้ค่าศักย์ไฟฟ้า 50โวลต์เป็นเวลา 10นาทีในสารละลายอิเล็กโทร ไลต์ (Electrolyte solution) ผสมของแอมโมเนียมฟลูออไรด์ (Ammonium fluoride, NH4F) ความเข้มข้น ร้อยละ 0.3 โดยน้ำหนัก กับน้ำความเข้มข้น ร้อยละ 3 โดยน้ำหนักในตัวทำละลายเอทิลลีนไกลคอล (Ethylene glycol) แล้วนำไปตรึงทังสเตนออกไซด์ (Tungsten oxide, WO3) ต่อเนื่องด้วยการจุ่ม ขั้วไฟฟ้าเหล็กออกไซด์ (Iron (III) oxide, Fe2O3) ลงในสารละลายกรดทังสติก (Tungstic acid, H2O4) ที่ความเข้มข้น 0.1 โมลต่อ ลิตร แล้วนำขั้วไฟฟ้าไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที นำไปประกอบเป็นขั้วไฟฟ้า แอโนดในเซลล์โฟโตอิเล็กโทรคะตะไลติก (Photoelectrocatalytic cell) ด้วยการเร่งขั้วไฟฟ้าด้วยแสงจาก หลอดทังสเตน และ ควบคุมค่าศักย์ไฟฟ้าที่ 1.0 โวลต์