ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1903001388

วันที่ขอ : 29 May 2562

วันที่รับคำขอ : 29 May 2562

เลขที่ประกาศ : 18347

วันที่ประกาศ : 11 Oct 2564

เล่มที่ประกาศ : 10 / 2564

เลขที่สิทธิบัตร : 18347

วันที่จดทะเบียน : 11 Oct 2564

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายธนศักดิ์ ล้อมทอง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว

สถานะสุดท้าย : ออกหนังสือสำคัญเรียบร้อยแล้ว

วันที่ตามสถานะ : 18 Oct 2564

IPC/ID

A61K 8/97

A61Q 19/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ สูตรการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว ประกอบด้วย ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ข้าวหอมมะลิดำ นํ้าสะอาด เอนไซม์ย่อยแป้งดิบ เกลือแอมโมเนียมซัลเฟต นํ้าส้มสายชูกลั่น และเชื้อแบคทีเรีย Acetobocter xylinum และกรรมวิธีการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว มีขั้นตอนดังนี้ การเตรียมผงข้าว การผลิต นํ้าตาลไซรัปด้วยเอนไซม์ย่อยแป้งดิบ การเตรียมสารละลายเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต และการผลิตแผ่น เซลลูโลส โดยมีความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้ เพื่อให้ได้แผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าวไทยที่มี คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสที่ผลิตได้จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความน่าสนใจต่อผู้บริโภค ทั้งมีสีสันที่แปลกใหม่คือ มีสีชมพูอมม่วง มีคุณค่าทางสารอาหารสูง ซึ่งนอกจากสารอาหาร และสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพจะไม่ถูกทำลายแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานในการผลิต เนื่องจากนํ้าตาลที่ผลิตได้ไม่ได้ผ่านการทำ ให้สุกโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของ ประเทศอีกด้วย

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :