ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1903001388

วันที่ขอ : 29 May 2562

วันที่รับคำขอ : 29 May 2562

เลขที่ประกาศ : 18347

วันที่ประกาศ : 11 Oct 2564

เล่มที่ประกาศ : 10 / 2564

เลขที่สิทธิบัตร : 18347

วันที่จดทะเบียน : 11 Oct 2564

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายธนศักดิ์ ล้อมทอง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว

สถานะสุดท้าย : ออกหนังสือสำคัญเรียบร้อยแล้ว

วันที่ตามสถานะ : 18 Oct 2564

IPC/ID

A61K 8/97

A61Q 19/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ สูตรการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว ประกอบด้วย ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ข้าวหอมมะลิดำ นํ้าสะอาด เอนไซม์ย่อยแป้งดิบ เกลือแอมโมเนียมซัลเฟต นํ้าส้มสายชูกลั่น และเชื้อแบคทีเรีย Acetobocter xylinum และกรรมวิธีการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว มีขั้นตอนดังนี้ การเตรียมผงข้าว การผลิต นํ้าตาลไซรัปด้วยเอนไซม์ย่อยแป้งดิบ การเตรียมสารละลายเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต และการผลิตแผ่น เซลลูโลส โดยมีความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้ เพื่อให้ได้แผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าวไทยที่มี คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสที่ผลิตได้จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความน่าสนใจต่อผู้บริโภค ทั้งมีสีสันที่แปลกใหม่คือ มีสีชมพูอมม่วง มีคุณค่าทางสารอาหารสูง ซึ่งนอกจากสารอาหาร และสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพจะไม่ถูกทำลายแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานในการผลิต เนื่องจากนํ้าตาลที่ผลิตได้ไม่ได้ผ่านการทำ ให้สุกโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของ ประเทศอีกด้วย

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------07/02/2563------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ1. สูตรการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว ประกอบด้วย - ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ปริมาณ 6-17 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - ข้าวหอมมะลิดำ ปริมาณ 1-3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - สารละลายเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------07/02/2563------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ1. สูตรการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว ประกอบด้วย - ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ปริมาณ 6-17 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - ข้าวหอมมะลิดำ ปริมาณ 1-3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - สารละลายเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต ปริมาณ 1.0-1.7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - เอนไซม์ย่อยแป้งดิบ ปริมาณ 3.3-6.7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - น้ำส้มสายชูกลั่น ปริมาณ 1.0-1.6 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - เชื้อแบคทีเรีย Acetobacter xyiinum ปริมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - ปรับด้วยน้ำสะอาด ให้มีน้ำหนักครบ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก2. สูตรการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว ที่มีส่วนประกอบที่เหมาะสมที่สุด ประกอบด้วย - ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ปริมาณ 17 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - ข้าวหอมมะลิดำ ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - สารละลายเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต ปริมาณ 1.7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - เอนไซม์ย่อยแป้งดิบ ปริมาณ 6.7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - น้ำส้มสายชูกลั่น ปริมาณ 1.6 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - เชื้อแบคทีเรีย Acetobacter xyiinum ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - ปรับด้วยน้ำสะอาด ให้มีน้ำหนักครบ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก3. สูตรการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง ข้าวหอมมะลิดำ สามารถเลือก ได้จาก ข้าวหอมมะลิดำหนองคาย ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมรวมกัน4. กรรมวิธีการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว ตามข้อถือสิทธิ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง ประกอบด้วย ก. การเตรียมผงข้าว โดยนำข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ผสมกับข้าวหอมมะลิดำ จากนั้นนำมาบดด้วยเครื่องบดไฟฟ้าให้มีขนาดเล็กลง และกรองด้วยตะแกรงให้มีขนาด 5-10 ไมโครเมตร ข. การผลิตน้ำตาลไซรัปโดยใช้เอนไซม์ย่อยแป้งดิบ โดยนำผงข้าวที่เตรียมได้จากข้อ ก. มาใส่ในภาชนะ โดยเติมน้ำสะอาด และ เอนไซม์ย่อยแป้งดิบ จากนั้นผสมให้เข้ากันโดยวิธีการกวน แล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส โดยแล้วกวนทุกๆ หนึ่งชั่วโมง เป็นระยะเวลา 9 ชั่วโมง จากนั้นนำส่วนใสมากรองด้วยผ้าข้าวบาง ซึ่งจะได้น้ำตาลไซรัปที่ลักษณะเป็นของเหลวสีม่วงเข้ม ค. การเตรียมสารละลายเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต โดยเติมเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต 0.2 กรัมละลายในน้ำสะอาด ปริมาตร 5 มิลลิลิตร จากนั้นต้มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 นาที จะได้สารละลายเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต ความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ง. การผลิตแผ่นเซลลูโลส โดยนำน้ำตาลไซรัปที่ได้จากข้อ ข. มาเจือจางด้วยน้ำสะอาดในอัตราส่วนของน้ำสะอาดต่อน้ำตาลไซรัป เท่ากับ 3 ต่อ 1 แล้วผสมให้เข้ากันและแบ่งมาใส่ภาชนะสี่เหลี่ยมในปริมาตร200 มิลลิลิตร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า น้ำข้าว จากนั้นนำสารละลายเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต ที่เตรียมได้จากข้อ หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้าค. ผสมกับน้ำข้าวในกล่องพลาสติกข้างต้น แล้วเติมน้ำส้มสายชูกลั่น และหัวเชื้อ Acetobocter xylinum ที่ความเข้มข้น 107- 108 CFU/mL นำผ้าข้าวบางที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งและอบแห้งแล้วมาคลุมกล่องพลาสติก และบ่มที่อุณหภูมิห้องเปีนระยะเวลา 5-7 วัน จะไต้แผ่นวุ้นเซลลูโลสที่มีฃนาดความหนาประมาณ0.3 เซนตริเมตร นำมาล้างด้วยน้ำอุ่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อ เป็นเวลา 5 นาที จะได้แผ่นเซลลูโลสที่มีสีชมพูอมม่วง ------------ หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. สูตรการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว ประกอบด้วย - ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ปริมาณ 6-17 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - ข้าวหอมมะลิดำ ปริมาณ 1-3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - สารละลายเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต ปริมาณ 1.0-1.7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - เอนไซม์ย่อยแป้งดิบ ปริมาณ 3.3-6.7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - น้ำส้มสายชูกลั่น ปริมาณ 1.0-1.6 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - เชื้อแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ปริมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - ปรับด้วยน้ำสะอาด ให้มีน้ำหนักครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 2. สูตรการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว ที่มีส่วนประกอบที่เหมาะสมที่สุด ประกอบด้วย - ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ปริมาณ 17 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - ข้าวหอมมะลิดำ ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - สารละลายเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต ปริมาณ 1.7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - เอนไซม์ย่อยแป้งดิบ ปริมาณ 6.7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - น้ำส้มสายชูกลั่น ปริมาณ 1.6 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - เชื้อแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก - ปรับด้วยน้ำสะอาด ให้มีน้ำหนักครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 3. สูตรการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง ข้าวหอมมะลิดำ สามารถเลือก ได้จาก ข้าวหอมมะลิดำหนองคาย ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมรวมกัน 4. กรรมวิธีการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว ตามข้อถือสิทธิ 1 - 3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง ประกอบด้วย ก. การเตรียมผงข้าว โดยนำข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ผสมกับข้าวหอมมะลิดำ จากนั้นนำมาบดด้วย เครื่องบดไฟฟ้าให้มีขนาดเล็กลง และกรองด้วยตะแกรงให้มีขนาด 5-10 ไมโครเมตร ข. การผลิตน้ำตาลไซรัปโดยใช้เอนไซม์ย่อยแป้งดิบ โดยนำผงข้าวที่เตรียมได้จากข้อ ก. มาใส่ใน ภาชนะ โดยเติมน้ำสะอาด และ เอนไซม์ย่อยแป้งดิบ จากนั้นผสมให้เข้ากันโดยวิธีการกวน แล้วนำไปบ่มที่ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส โดยแล้วกวนทุกๆ หนึ่งชั่วโมง เป็นระยะเวลา 9 ชั่วโมง จากนั้นนำส่วนใสมากรอง ด้วยผ้าข้าวบาง ซึ่งจะได้น้ำตาลไซรัปที่ลักษณะเป็นของเหลวสีม่วงเข้ม ค. การเตรียมสารละลายเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต โดยเติมเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต 0.2 กรัม ละลายในน้ำสะอาด ปริมาตร 5 มิลลิลิตร จากนั้นต้มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 นาที จะได้ สารละลายเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต ความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ง. การผลิตแผ่นเซลลูโลส โดยนำน้ำตาลไซรัปที่ได้จากข้อ ข. มาเจือจางด้วยน้ำสะอาดในอัตราส่วน ของน้ำสะอาดต่อน้ำตาลไซรัป เท่ากับ 3 ต่อ 1 แล้วผสมให้เข้ากันและแบ่งมาใส่ภาชนะสี่เหลี่ยมในปริมาตร 200 มิลลิลิตร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า น้ำข้าว จากนั้นนำสารละลายเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต ที่เตรียมได้จากข้อ หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า ค. ผสมกับน้ำข้าวในกล่องพลาสติกข้างต้น แล้วเติมน้ำส้มสายชูกลั่น และหัวเชื้อ A xylinum ที่ความเข้มข้น 107- 108 CFU/mL นำผ้าข้าวบางที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งและอบแห้งแล้วมาคลุมกล่องพลาสติก และบ่มที่ อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 5-7 วัน จะได้แผ่นวุ้นเซลลูโลสที่มีขนาดความหนาประมาณ 0.3 เซนตริเมตร นำมาล้างด้วยน้ำอุ่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อ เป็นเวลา 5 นาที จะได้แผ่นเซลลูโลสที่มีสีชมพูอมม่วง 5. กรรมวิธีการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว ตามข้อถือสิทธิ 1-4 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง การผลิต แผ่นเซลลูโลส จะได้แผ่นเซลลูโลสที่มีสีชมพูอมม่วง