ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1903001696

วันที่ขอ : 28 Jun 2562

วันที่รับคำขอ : 28 Jun 2562

เลขที่ประกาศ : 16086

วันที่ประกาศ : 26 Mar 2563

เล่มที่ประกาศ : 3 / 2563

เลขที่สิทธิบัตร : 16086

วันที่จดทะเบียน : 26 Mar 2563

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด

ตัวแทน : นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์, นางธิดารัตน์ ทวาเรศเรืองคาม

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางมณจันทร์ เมฆธน, นายชาญ เมฆธน

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bioreactor)

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : 09 Jul 2563

IPC/ID

B65D 88/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bioreactor) เป็นระบบใช้อากาศ ประกอบด้วย ตัวถังรูปทรงกระบอกแนวนอน ที่สามารถส่งผ่านแสงสว่างที่ใช้ในการเจริญเติบโต ของเชื้อราสู่ภายในตัวถังได้อย่างทั่วถึง โดยตัวถังมีช่องเปิดส่วนบนสำหรับติดตั้งฝาถังสำหรับเปิด ออกเพื่อเก็บเกี่ยวเส้นใยและสปอร์เมื่อการเพาะเลี้ยงเสร็จสิ้นแล้ว ฝาถังมีช่องสำหรับอากาศเข้า ช่อง สำหรับอากาศออก และช่องที่เปิดปิดได้สำหรับใส่สารอาหารเหลวและหัวเชื้อ บริเวณช่องสำหรับ อากาศเข้าและช่องสำหรับอากาศออกมีท่ออากาศที่มีส่วนปลายภายในถังเป็นหัวกระจายอากาศซึ่งมี รูกระจายอากาศ จำนวนหนึ่ง ขนาดระหว่าง 0.5-1.5 มิลลิเมตร โดยติดตั้งหัวกระจายอากาศใน ตำแหน่งส่วนบนของถัง เพื่อให้เป็นระบบการให้อากาศบนผิวเหนือของเหลวที่ใช้เพาะเลี้ยง ที่ ส่วนล่างของตัวถังมีวาล์วสำหรับปล่อยสารละลายออก ซึ่งถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอนลักษณะ นี้จะมีพื้นที่หน้าตัดกว้างกว่าถังแบบทรงสูง ทำให้เชื้อรามีพื้นที่มากกว่าสำหรับการเจริญเติบโต ขยายปริมาณเส้นใย และไมใช้ระบบอัดอากาศลงใต้นํ้าซึ่งฟองอากาศที่ลอยตัวขึ้นมาอาจไปรบกวน การเจริญเติบโตของเชื้อรา และถังแนวนอนนี้สามารถทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ 1.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bioreactor) ประกอบด้วย ตัวถัง (1) ฝาถัง (2) และโครงถัง โดย ตัวถัง (1) มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกแนวนอน ทำจากวัสดุที่มีความคงทน สามารถ ส่งผ่านแสงสว่างที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเชื้อราสู่ภายในตัวถัง (1) ได้อย่างทั่วถึง โดยวัสดุที่ เหมาะสมสำหรับตัวถัง (1)คือ แก้วหรือพลาสติกทนความร้อน ตัวถัง (1) มีช่องเปิดส่วนบน (12) สำหรับการเก็บเกี่ยวเชื้อราเมื่อจบกระบวนการเพาะเลี้ยง ที่ส่วน

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ 1.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bioreactor) ประกอบด้วย ตัวถัง (1) ฝาถัง (2) และโครงถัง โดย ตัวถัง (1) มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกแนวนอน ทำจากวัสดุที่มีความคงทน สามารถ ส่งผ่านแสงสว่างที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเชื้อราสู่ภายในตัวถัง (1) ได้อย่างทั่วถึง โดยวัสดุที่ เหมาะสมสำหรับตัวถัง (1)คือ แก้วหรือพลาสติกทนความร้อน ตัวถัง (1) มีช่องเปิดส่วนบน (12) สำหรับการเก็บเกี่ยวเชื้อราเมื่อจบกระบวนการเพาะเลี้ยง ที่ส่วนล่างของตัวถัง (1) มีวาล์วสำหรับ ปล่อยสารละลายออก (7) ฝาถัง (2) ติดตั้งบริเวณช่องเปิดส่วนบน (12) ของตัวถัง(1) ฝาถัง (2) ทำจากวัสดุที่มีความ คงทน โดยวัสดุที่เหมาะสมสำหรับฝาถัง(2) คือ สแตนเลส(stainless steel) ฝาถัง(2) สามารถเปิดออก เพื่อเก็บเกี่ยวเส้นใยและสปอร์เมื่อการเพาะเลี้ยงเสร็จสิ้นแล้ว ฝาถัง (2) มีช่องสำหรับอากาศเข้า (4) ช่องสำหรับอากาศออก (5) และช่องที่เปิดปิดได้(6) สำหรับใส่สารอาหารเหลวที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง และใส่หัวเชื้อ โดยมีท่ออากาศ(10) ติดตั้งบริเวณช่องสำหรับอากาศเข้า (4) และช่องสำหรับอากาศ ออก (5) ซึ่งท่ออากาศ (10) มีส่วนปลายภายในถังเป็นหัวกระจายอากาศ(16) และมีรูกระจายอากาศ (17) จำนวนหนึ่ง โดยหัวกระจายอากาศ(16) ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งส่วนบนของถัง (1)เพื่อให้เป็น ระบบการให้อากาศบนผิวเหนือของเหลวที่ใช้เพาะเลี้ยง และอากาศที่หมุนเวียนภายในถังจะถูกขับ ออกทางช่องสำหรับอากาศออก (5) ผ่านท่ออากาศ(10) ที่มีส่วนปลายภายในถังเป็นหัวกระจาย อากาศ(16)ซึ่งมีรูกระจายอากาศ(17)จำนวนหนึ่ง โดยวัสดุที่เหมาะสมสำหรับท่ออากาศ(10) คือ แก้ว โครงถัง สำหรับติดตั้งถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอนให้อยู่กับที่อย่างมั่นคง ประกอบด้วย โครงแนวตั้ง (3) และโครงแนวนอน (8) ซึ่งเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันหรือถอดประกอบกันได้ โดยโครง แนวตั้ง(3) ทำหน้าที่รองรับการติดตั้งตัวถัง(1) ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามความยาวของตัวถัง(1) โครงแนวนอน(8)ทำหน้าที่ยึดระหว่างโครงแนวตั้งแต่ละโครงให้มั่นคง มีกลไกรองรับ (11)ที่มี คุณสมบัติยืดหยุ่นได้และทนความร้อน สำหรับติดตั้งตัวถัง(1)เข้ากับโครงแนวตั้ง(3)ในลักษณะ ลอยตัว โดยวัสดุที่เหมาะสมสำหรับกลไกรองรับ (11) คือ อะคิริกทนความร้อน 2.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง รู กระจายอากาศ(17) มีขนาดที่เหมาะสมคือระหว่าง 0.5-1.5 มิลลิเมตร 3.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง ท่ออากาศ(10) มีขนาดที่เหมาะสมคือระหว่าง 0.5-1.5 เซนติเมตร 4. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-3 ข้อใดข้อ หนึ่ง ที่ซึ่ง ช่องเปิดส่วนบน (12) มีลักษณะเป็นส่วนยื่นขึ้นด้านบนต่อจากตัวถัง (1) หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า 5.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 4 ที่ซึ่ง โครง ถังมีโครงยึด(15) เพื่อประคองส่วนยื่นขึ้นด้านบนร่วมกับกลไกรองรับ(11) 6.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-5 ข้อใดข้อ หนึ่ง ที่ซึ่ง ช่องสำหรับอากาศเข้า (4) และช่องสำหรับอากาศออก (5) มีกลไลการยึดจับสำหรับถอด ประกอบร่วมกับท่ออากาศ(10)ได้ 7.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-6 ข้อใดข้อ หนึ่ง ที่ซึ่ง มีส่วนสำหรับติดตั้ง(18)ที่ปลายด้านหนึ่งของโครงแนวนอน(8) เพื่อติดตั้งกับอาคาร หรือ โครงสร้างแนวตั้งสำหรับรับน้ำหนัก 8.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-7 ข้อใดข้อ หนึ่ง ที่ซึ่ง โครงแนวตั้ง (3) มีลักษณะเป็นแผ่นแนวตั้งเจาะรูในลักษณะที่วางตัวถัง(1)ได้ 9.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-8 ข้อใดข้อ หนึ่ง ที่ซึ่ง โครงแนวตั้ง(3) มีช่องเจาะ(13) จำนวนหนึ่ง สำหรับใช้ยกหรือเคลื่อนย้ายตัวถัง(1) 10.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-9 ข้อใดข้อ หนึ่ง ที่ซึ่ง โครงแนวนอน(8) มีตัวล็อค(14)ติดตั้งกับโครงแนวนอน(8) สำหรับล็อคระหว่างโครง แนวตั้ง(3)แต่ละโครง เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่