ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1903001876

วันที่ขอ : 24 Jul 2562

วันที่รับคำขอ : 24 Jul 2562

เลขที่ประกาศ : 19382

วันที่ประกาศ : 03 Mar 2565

เล่มที่ประกาศ : 3 / 2565

เลขที่สิทธิบัตร : 19382

วันที่จดทะเบียน : 03 Mar 2565

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสุจยา ฤทธิศร

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการผลิตกระดาษผสมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคสำหรับรองนั่งชักโครก

สถานะสุดท้าย : ออกหนังสือสำคัญเรียบร้อยแล้ว

วันที่ตามสถานะ : 14 Mar 2565

IPC/ID

D21C 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิตกระดาษผสมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคสำหรับรองนั่งชักโครก ประกอบด้วยการผลิตเยื่อ เคมี การฟอกเยื่อ การเตรียมนํ้าเยื่อ การทำแผ่นกระดาษ การปรับปรุงคุณสมบัติกระดาษ ซึ่งในผสมสารยับยั้ง แบคทีเรียก่อโรค ได้แก่ สารซิลเวอร์ซิโอไลท์ (Silver zeolite) หรือ ซิลเวอร์ไนเตรต (Silver nitrate) หรือไตร โคลซาน (Triclosan) สามารถผสมได้ในขั้นตอนของการผสมนํ้าเยื่อก่อนจะถูกส่งเข้าสู่เครื่องจักรผลิตกระดาษ เพื่อทำเป็นแผ่นกระดาษ หรือสามารถผสมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคกับนํ้าแป้งที่ใช้นำไปฉาบบนผิวกระดาษ ก่อนที่เข้าลูกอบกระดาษ ซึ่งการเคลือบจะเป็นการเคลือบทั้ง 2 ด้านของกระดาษ ในขั้นตอนการปรับปรุง สมบัติกระดาษ โดยมีความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้ เพื่อผลิตกระดาษที่ใช้สำหรับรองฝานั่งซักโครกที่มี คุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่อาจปนเปื้อนบนที่รองนั่งชักโครกในห้องสุขาสาธารณะได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------28/08/2563------(OCR) 1. กรรมวิธีการผลิตกระดาษยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคสำหรับรองนั่งชักโครก ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 กรรมวิธีการผลิตกระดาษ1.1 การผลิตเยื่อเคมี (chemical pulping process) ซึ่งการผลิตเยื่อตามกรรมวิธีนี้จะใช้พลังงานเคมีและ พลังงานความร้อนในการทำให้เส้นใยแยกจากกัน โดยวัตถุดิบที่ใช้ผลิตกระดาษจะถูกส่งเข้าหม้อต้มเยื่อ (digester) สารเคมีและความร้อนจะละลายลิกนินออกไปเหลือส่วนที่ไม่ละลายคือเยื่อ1.2 การฟอกเยื่อ (bleaching) การฟอกเยื่อเป็นการทำให้เยื่อมีสีขาวเหมาะกับการใช้กระดาษ1.

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------28/08/2563------(OCR) 1. กรรมวิธีการผลิตกระดาษยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคสำหรับรองนั่งชักโครก ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 กรรมวิธีการผลิตกระดาษ1.1 การผลิตเยื่อเคมี (chemical pulping process) ซึ่งการผลิตเยื่อตามกรรมวิธีนี้จะใช้พลังงานเคมีและ พลังงานความร้อนในการทำให้เส้นใยแยกจากกัน โดยวัตถุดิบที่ใช้ผลิตกระดาษจะถูกส่งเข้าหม้อต้มเยื่อ (digester) สารเคมีและความร้อนจะละลายลิกนินออกไปเหลือส่วนที่ไม่ละลายคือเยื่อ1.2 การฟอกเยื่อ (bleaching) การฟอกเยื่อเป็นการทำให้เยื่อมีสีขาวเหมาะกับการใช้กระดาษ1.3 การเตรียมนํ้าเยื่อ มีขั้นตอนดังนี้ 1.3.1 การกระจายเส้นใย (defibering) กระจายเยื่อเพื่อให้เส้นใยแยกออกจากกันเป็นอิสระในนํ้า โดยใช้ อุปกรณ์เรียกว่าไฮดราพัลเพอร์ (hydrapulper) เพื่อกระจายแยกเส้นใย 1.3.2 การบดเยื่อ (refining) เพื่อให้เส้นใยแตกแขนงเป็นขุยเพื่อเพิ่มศักยภาพของพันธะระหว่างเส้นใยให้ สูงขึ้น โดยใส่นํ้าเยื่อให้ไหลเข้าไปในเครื่องบดเยื่อซึ่งภายในเครื่องบดเยื่อจะมีฟันบดเยื่อให้เส้นใยแตก ออกเป็นแขนง 1.3.3 การผสมนํ้าเยื่อ (blending) เป็นการเติมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค ลงไปผสมกับเยื่อที่ผ่านการบด แล้ว โดยผสมในถังใบพัดกวน ที่ความเร็ว 5-6 รอบต่อนาที อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20-30 นาที จากนั้นเยื่อจะถูกเก็บในถัง 1.3.4 การแยกสิ่งสกปรกออกจากนํ้าเยื่อ (screening and cleaning) เพื่อคัดวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่าเส้น ใยออกแล้วผ่านเข้าสู่เครื่องทำความสะอาด คัดแยกวัสดุอื่นออกไป โดยใช้หลักการถ่วงจำเพาะ 1.3.5 การควบคุมความข้นของนํ้าเยื่อ (consistency regulator) เพื่อควบคุมให้นํ้าเยื่อข้นคงที่ โดยให้นํ้า เยื่อมีความเข้มข้นร้อยละ 3-4%1.4 การทำแผ่นกระดาษหลังการผสมนํ้าเยื่อที่เตรียมได้จากข้อ 1.3 เรียบร้อยแล้ว นํ้าเยื่อจะถูกส่งเข้าสู่ เครื่องจักรผลิตกระดาษเพื่อทำเป็นแผ่นกระดาษที่ยาวต่อเนื่องกัน1.5 การปรับปรุงสมบัติกระดาษสามารถเลือกทำได้ 2 วิธี โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ วิธีที่ 1 การปรับปรุงผิวกระดาษ (surface modification) เมื่อกระดาษผ่านลูกอบแห้งแล้วจะเข้าสู่ส่วนรีด กระดาษเพื่อปรับปรุงกระดาษให้เรียบขึ้นและเพิ่มความหนาแน่นของเนื้อกระดาษ ส่งผลให้กระดาษบางลง วิธีที่ 2 การปรับปรุงผิวกระดาษในขณะที่เดินแผ่นด้วยวิธีการฉาบผิวซึ่งจะทำก่อนที่เข้าลูกอบกระดาษโดย ใช้นํ้าแป้งฉาบบนผิวกระดาษทำให้กระดาษมีผิวเรียบขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มความแข็งแรงของพันธะที่ผิวกระดาษทำให้ผิวกระดาษแข็งแรง ที่ซึ่งประกอบเพิ่มเติมด้วย การเติมสารยับยั้งแบคทีเรีย สามารถเติมในขั้นตอนการผสม น้ำเยื่อ หรือ ผสมกับนํ้าแป้งที่ใช้ฉาบบนผิวกระดาษ ก็ได้ขั้นตอนที่ 2 การเติมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค สามารถทำได้ 2 วิธี โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ วิธีที่ 1 เติมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคที่สามารถเลือกได้จาก สารซิลเวอร์ซิโอไลท์ (Silver zeolite) ซิลเวอร์ไนเตรต (Silver nitrate) ไตรโคลซาน (Triclosan) ที่มีปริมาณร้อยละ 0.06 - 0.07 (W/V) อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผสมกับนํ้าเยื่อปริมาณร้อยละ 100 ที่ใช้ทำกระดาษก่อนจะถูกส่งเข้าสู่เครื่องจักรผลิตกระดาษที่เตรียมได้จากข้อ 1.3 เพื่อทำเป็นแผ่นกระดาษ วิธีที่ 2 เติมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค ที่สามารถเลือกได้จาก สารซิลเวอร์ซิโอไลท์ (Silver zeolite) ซิลเวอร์ไนเตรต (Silver nitrate) ไตรโคลซาน (Triclosan) ที่มีปริมาณร้อยละ 0.06 - 0.07 (W/V) อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผสมกับนํ้าแป้งปริมาณร้อยละ 100 แล้วนำไปฉาบบนผิวกระดาษก่อนที่เข้าลูกอบกระดาษ ซึ่งการเคลือบจะเป็นการเคลือบทั้ง 2 ด้านของกระดาษ ที่เตรียมได้จาก ข้อ 1.5 วิธีที่ 2 ของกรรมวิธีการผลิตกระดาษ ------------ หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กรรมวิธีการผลิตกระดาษยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคสำหรับรองนั่งชักโครก ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 กรรมวิธีการผลิตกระดาษ 1.1การผลิตเยื่อเคมี (chemical pulping process) ซึ่งการผลิตเยื่อตามกรรมวิธีนี้จะใช้พลังงานเคมีและ พลังงานความร้อนในการทำให้เส้นใยแยกจากกัน โดยวัตถุดิบที่ใช้ผลิตกระดาษจะถูกส่งเข้าหม้อต้มเยื่อ (digester) สารเคมีและความร้อนจะละลายลิกนินออกไปเหลือส่วนที่ไม่ละลายคือเยื่อ 1.2 การฟอกเยื่อ (bleaching) การฟอกเยื่อเป็นการทำให้เยื่อมีสีขาวเหมาะกับการใช้กระดาษ 1.3 การเตรียมน้ำเยื่อ มีขั้นตอนดังนี้ 1.3.1 การกระจายเส้นใย (defibering) กระจายเยื่อเพื่อให้เส้นใยแยกออกจากกันเป็นอิสระในน้ำ โดยใช้ อุปกรณ์เรียกว่าไฮดราพัลเพอร์ (hydrapulper) เพื่อกระจายแยกเส้นใย 1.3.2 การบดเยื่อ (refining) เพื่อให้เส้นใยแตกแขนงเป็นขุยเพื่อเพิ่มศักยภาพของพันธะระหว่างเส้นใยให้ สูงขึ้น โดยใส่น้ำเยื่อให้ไหลเข้าไปในเครื่องบดเยื่อ ซึ่งภายในเครื่องบดเยื่อจะมีฟันบดเยื่อให้เส้นใยแตก ออกเป็นแขนง 1.3.3 การผสมน้ำเยื่อ (blending) เป็นการเติมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค ลงไปผสมกับเยื่อที่ผ่านการบด แล้ว โดยผสมในถังใบพัดกวน ที่ความเร็ว 5-6 รอบต่อนาที อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20-30 นาที จากนั้นเยื่อจะถูกเก็บในถัง 1.3.4 การแยกสิ่งสกปรกออกจากน้ำเยื่อ (screening and cleaning) เพื่อคัดวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่าเส้น ใยออกแล้วผ่านเข้าสู่เครื่องทำความสะอาด คัดแยกวัสดุอื่นออกไป โดยใช้หลักการถ่วงจำเพาะ 1.3.5 การควบคุมความข้นของน้ำเยื่อ (consistency regulator) เพื่อควบคุมให้น้ำเยื่อข้นคงที่ โดยให้น้ำเยื่อ มีความเข้มข้นร้อยละ 3-4 1.4 การทำแผ่นกระดาษหลังการผสมน้ำเยื่อที่เตรียมได้จากข้อ 1.3 เรียบร้อยแล้ว น้ำเยื่อจะถูกส่งเข้าสู่ เครื่องจักรผลิตกระดาษเพื่อทำเป็นแผ่นกระดาษที่ยาวต่อเนื่องกัน 1.5 การปรับปรุงสมบัติกระดาษทำได้ 2 ลักษณะ คือ 1.5.1 การปรับปรุงผิวกระดาษ (surface modification) เมื่อกระดาษผ่านลูกอบแห้งแล้วจะเข้าสู่ส่วนรีด กระดาษเพื่อปรับปรุงกระดาษให้เรียบขึ้นและเพิ่มความหนาแน่นของเนื้อกระดาษ ส่งผลให้กระดาษ บางลง 1.5.2 การปรับปรุงผิวกระดาษในขณะที่เดินแผ่นด้วยวิธีการฉาบผิวซึ่งจะทำก่อนที่เช้าลูกอบกระดาษโดย ใช้น้ำแป้งฉาบบนผิวกระดาษทำให้กระดาษมีผิวเรียบขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มความแข็งแรงของพันธะที่ ผิวกระดาษ ทำให้ผิวกระดาษแข็งแรง ที่ซึ่งประกอบเพิ่มเติมด้วย การเติมสารยับยั้งแบคทีเรีย สามารถ เติมในขั้นตอนการผสมน้ำเยื่อ หรือ ผสมกับน้ำแป้งที่ใช้ฉาบบนผิวกระดาษ ก็ได้ ขั้นที่ 2การเติมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค สามารถทำได้2 วิธีดังนี้ หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า วิธีที่ 1 เติมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคที่สามารถเลือกได้จาก สารซิลเวอร์ซิโอไลท์ (Silver zeolite) ซิลเวอร์ไนเตรต (Silver nitrate) ไตรโคลซาน (Triclosan) ที่มีปริมาณร้อยละ 0.06 - 0.07 (W/V) อย่างใดอย่าง หนึ่ง โดยผสมกับน้ำเยื่อปริมาณร้อยละ 100 ที่ใช้ทำกระดาษก่อนจะถูกส่งเข้าสู่เครื่องจักรผลิตกระดาษที่เตรียม ได้จากข้อ 1.3 เพื่อทำเป็นแผ่นกระดาษ วิธีที่ 2 เติมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค ที่สามารถเลือกได้จาก สารซิลเวอร์ซิโอไลท์ (Silver zeolite) ซิลเวอร์ไนเตรต (Silver nitrate) ไตรโคลซาน (Triclosan) ที่มีปริมาณร้อยละ 0.06 - 0.07 (W/V) อย่างใดอย่าง หนึ่ง โดยผสมกับน้ำแป้งปริมาณร้อยละ 100 แล้วนำไปฉาบบนผิวกระดาษก่อนที่เข้าลูกอบกระดาษ ซึ่งการ เคลือบจะเป็นการเคลือบทั้ง 2 ด้านของกระดาษ ที่เตรียมได้จาก ขั้นตอนที่ 1.5.2 ของกรรมวิธีการผลิตกระดาษ 2. กรรมวิธีการผลิตกระดาษยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคสำหรับรองนั่งซักโครก ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง การผสมน้ำเยื่อ (blending) เป็นการเติมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค ที่เลือกได้จาก ซิลเวอร์ซิโอไลท์ (Silver zeolite) ซิลเวอร์ไนเตรต (Silver nitrate) ไตรโคลซาน (Triclosan) อย่างใดอย่างหนึ่ง 3. กรรมวิธีการผลิตกระดาษยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคสำหรับรองนั่งชักโครก ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ประกอบ เพิ่มเติมด้วย การเติมสารยับยั้งแบคทีเรีย สามารถเติมในขั้นตอนการผสมน้ำเยื่อ หรือ ผสมกับน้ำแป้งที่ใช้ฉาบ บนผิวกระดาษ