ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 2003000813

วันที่ขอ : 17 Apr 2563

วันที่รับคำขอ : 17 Apr 2563

เลขที่ประกาศ :

วันที่ประกาศ :

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอมร ไชยสัตย์, นางปรียาภรณ์ ไชยสัตย์, นางสาวชลธิชา กลับชม

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา

สถานะสุดท้าย : ชำระค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมก่อนประกาศ

วันที่ตามสถานะ : -

IPC/ID

C08F 8/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ยังไม่ประกาศโฆษณา

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ยังไม่ประกาศโฆษณา

แท็ก :