ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 2003001155

วันที่ขอ : 29 May 2563

วันที่รับคำขอ : 29 May 2563

เลขที่ประกาศ : 19189

วันที่ประกาศ : 28 Jan 2565

เล่มที่ประกาศ : 2 / 2565

เลขที่สิทธิบัตร : 19189

วันที่จดทะเบียน : 28 Jan 2565

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายปรเมนทร์ พอใจ, นายณัฐพงค์ จันจุฬา, นายอทิพงศ์ บุตรชานนท์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ

สถานะสุดท้าย : ออกหนังสือสำคัญเรียบร้อยแล้ว

วันที่ตามสถานะ : 23 Feb 2565

IPC/ID

A01H 15/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย การเตรียมพลาสมาเย็น การเตรียมเห็ดถั่งเช่าสีทอง การฉายพลาสมาเย็นบนเห็ดถั่งเช่าสีทอง และ ขั้นตอนการวิเคราะห์ผล โดยมีความมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณปริมาณเห็ดถั่งเช่าสีทอง ซึ่ง เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการลดต้นทุน ของเกษตรกรได้อย่างมาก

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ก. การเตรียมพลาสมาเย็น ซึ่งในการประดิษฐ์นี้ใช้เครื่องฉายพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติชนิด ไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ (Dielectric barrier discharge; DBD) ซึ่งประดิษฐ์จากหลอดควอทซ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มิลลิเมตร โดยมีลวดทองแดงถูกต

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ก. การเตรียมพลาสมาเย็น ซึ่งในการประดิษฐ์นี้ใช้เครื่องฉายพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติชนิด ไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ (Dielectric barrier discharge; DBD) ซึ่งประดิษฐ์จากหลอดควอทซ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มิลลิเมตร โดยมีลวดทองแดงถูกตรึงอยู่ตรงกลางหลอดเพื่อใช้เป็น ขั้วไฟฟ้าแรงดันสูง และแผ่นทองแดงพันอยู่ปลายหลอดเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าแรงดันตํ่า โดยขั้ว อิเล็กโทรดทั้งสองต่อกับเครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าความต่างศักย์สูงแบบกระแสสลับ เมื่อเร่งความต่าง ศักย์ 7.5 กิโลโวลต์ (kV) และอัตราการไหลของอากาศ 8 ลิตร/นาที จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำอากาศ ภายในหลอดควอทซ์ และเกิดพลาสมาที่บรรยากาศปกติ อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส บริเวณ ปลายหลอดติดกับกราวด์อิเล็กโทรด (Ground electrode) เพื่อใช้ในการฉายในขวดเชื้อถั่งเช่าเหลว ข. การเตรียมเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดยกรอกข้าวสังข์หยดจำนวน 30-35 กรัม ใสในภาชนะ จากนั้นนำน้ำต้ม ที่มีการปั่นของหนอนไหมสด กลูโคส (Glucose) เปปโตน (Peptone) ยีสต์สกัด รวมกัน จำนวน 55 - 60 มิลลิลิตร ใส่ในภาชนะแก้วที่มีข้าวสังข์หยด จากนั้นนำไปนึ่งที่อุณหภูมิ 140 - 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 - 20 นาที จากนั้นรอให้อุณหภูมิลดลงเหลือ 22 - 25 องศาเซลเซียส จึงทำการหยอดหัว เชื้อถั่งเช่าสีทองที่ยังไม่ได้ฉายพลาสมาเย็น ปริมาณ 5-7 มิลลิลิตร ลงไปในภาชนะ ปิดฝาภาชนะ เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ค. การฉายพลาสมาเย็นบนเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดยหัวเชื้อถั่งเช่าจากข้อ ข. ฉายพลาสมาเย็นที่บรรยากาศ ปกติ เป็นเวลา 2 นาที จากนั้นนำมาหยอดในภาชนะที่มีส่วนประกอบดังข้อ ข. ด้วยปริมาณ 5- 7 มิลลิลิตร ปิดฝาเพื่อป้องกันการปนเปื้อน นำไปเพาะเลี้ยงในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 17-19 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 70-80 วัน ง. ขั้นตอนการวิเคราะห์ผล เก็บเกี่ยวถั่งเช่าสีทองทั้งที่ฉายพลาสมาเย็นและที่ไม่ได้ฉาย ชั่งน้ำหนัก เพื่อ บันทึกค่าเป็นน้ำหนักเปียก จากนั้น นำไปอบด้วยอุณหภูมิ 70-75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-8 ชั่วโมง