ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 2101000938

วันที่ขอ : 19 Feb 2564

วันที่รับคำขอ : 19 Feb 2564

เลขที่ประกาศ :

วันที่ประกาศ :

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอมร ไชยสัตย์, นางสาวชัญญานุช ไกรเทพ, นางปรียาภรณ์ ไชยสัตย์, นายวรายุทธ สะโจมแสง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา

สถานะสุดท้าย : ชำระค่าธรรมเนียมคำขอใหม่

วันที่ตามสถานะ : -

IPC/ID

C08F 8/00

B01J 13/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ยังไม่ประกาศโฆษณา

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ยังไม่ประกาศโฆษณา

แท็ก :