ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0703000138

วันที่ขอ : 08 Feb 2550

วันที่รับคำขอ : 08 Feb 2550

เลขที่ประกาศ : 4319

วันที่ประกาศ : 25 Jun 2551

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 4319

วันที่จดทะเบียน : 25 Jun 2551

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสบสันติ์ อุตกฤษฎ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : คลิพขายาวยึดลวดหนาม

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 07 Feb 2560

IPC/ID

F16B 2/00

C08K 3/36

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 "คลิพขายาวยึดลวดหนาม" ปรับปรุงให้มีลักษณะ รูปร่าง และส่วนที่ใช้ยึดติดกับเสา รั้วคอนกรีตให้มีลักษณะที่มั่นคง แข็งแรงขึ้น โดยเพิ่มความยาวของขาคลิพด้านหนึ่งให้ยาว มากกว่าขนาดความโตของเสารั้วคอนกรีต 1-3 ซม. เพื่อใช้เป็นส่วนที่พับยึดติดกับด้านหลัง รูเจาะบนเสารั้วคอนกรีตเป็นการเพิ่มความแข็งแรง ขาคลิพด้านที่สั้นกว่าดัดให้มีรูปร่างหยัก ไปมาเป็นลอนขนาดเล็กหนึ่งลอน เพื่อใช้เป็นส่วนที่เบ่งตัวติดกับผนังรูเจาะบนเสารั้ว คอนกรีต ทั้งนี้เพื่อไม่ให้คลิพคลอนตัวภายในรูเจาะ ด้วยวิธีนี้การยึดลวดหนามติดกับเสารั้ว จะมีความมั่นคง แข็งแรงมากขึ้น เหมาะสมกับความแข็งแรงของลวดหนาม และไม่ถอนตัว ออกมาจากเสารั้วคอนกรีตได้โดยง่าย "คลิพขายาวยึดลวดหนาม" ปรับปรุงให้มีลักษณะ รูปร่าง และส่วนที่ใช้ยึดติดกับเสา รั้วคอนกรีตให้มีลักษณะที่มั่นคง แข็งแรงขึ้น โดยเพิ่มความยาวของขาคลิพด้านหนึ่งให้ยาว มากกว่าขนาดความโตของเสารั้วคอนกรีต 1-3 ซม. เพื่อใช้เป็นส่วนที่พับยึดติดกับด้านหลัง รูเจาะบนเสารั้วคอนกรีตเป็นการเพิ่มความแข็งแรง ขาคลิพด้านที่สั้นกว่าดัดให้มีรูปร่างหยัก ไปมาเป็นลอนขนาดเล็กหนึ่งลอน เพื่อใช้เป็นส่วนที่เบ่งตัวติดกับผนังรูเจาะบนเสารั้ว คอนกรีต ทั้งนี้เพื่อไม่ให้คลิพคลอนตัวภายในรูเจาะ ด้วยวิธีนี้การยึดลวดหนามติดกับเสารั้ว จะมีความมั่นคง แข็งแรงมากขึ้น เหมาะสมกับความแข็งแรงของลวดหนาม และไม่ถอนตัว ออกมาจากเสารั้วคอนกรีตได้โดยง่าย

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. คลิพขายาวยึดลวดหนาม ประกอบด้วยลวดทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มิลลิเมตร ที่ซึ่งปลายทั้งสองข้างของลวดดังกล่าวพับเข้าหากัน โดยที่ปลายอีกข้างหนึ่ง ยาวกว่าปลายอีกข้างหนึ่งเป็นสองเท่า โดยมีลักษณะเฉพาะคือ โดยที่ปลายด้านที่สั้น กว่าจะดัดเป็นลอน เมื่ออัดเข้ากับเสาจะทำให้มีการสั่นคลอนน้อย และปลายด้านที่ยาว จะพับส่วนปลายทำมุมฉากเพื่อยึดติดไว้ในเสา 2. คลิพขายาวยึดลวดหนามตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งปลายด้านยาวจะมีเกลียวสำหรับ ขันน็อตเพื่อยึดติดกับเสา

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. คลิพขายาวยึดลวดหนาม ประกอบด้วยลวดทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มิลลิเมตร ที่ซึ่งปลายทั้งสองข้างของลวดดังกล่าวพับเข้าหากัน โดยที่ปลายอีกข้างหนึ่ง ยาวกว่าปลายอีกข้างหนึ่งเป็นสองเท่า โดยมีลักษณะเฉพาะคือ โดยที่ปลายด้านที่สั้น กว่าจะดัดเป็นลอน เมื่ออัดเข้ากับเสาจะทำให้มีการสั่นคลอนน้อย และปลายด้านที่ยาว จะพับส่วนปลายทำมุมฉากเพื่อยึดติดไว้ในเสา 2. คลิพขายาวยึดลวดหนามตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งปลายด้านยาวจะมีเกลียวสำหรับ ขันน็อตเพื่อยึดติดกับเสา